USAID PODRŽAO 25 LOKALNIH SAMOUPRAVA I NEZAVISNE NADZORNE INSTITUCIJE U SNAŽNIJOJ BORBI PROTIV KORUPCIJE

Beograd – Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) obeležila je 19. januara 2022. godine, zajedno sa partnerima, uspešnu realizaciju i završetak svog četvorogodišnjeg Projekta za odgovornu vlast, čija je vrednost 8.5 miliona dolara. U okviru projekta je pružena podrška aktivnostima države u jačanju odgovornosti i borbi protiv korupcije na nacionalnom i lokalnom nivou. Tokom projekta je obezbeđena podrška koja je bila usmerena ka ostvarivanju odgovornog upravljanja na svim nivoima vlasti, kroz rad sa lokalnim samoupravama, nezavisnim državnim organima i posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije pri višim sudovima i javnim tužilaštvima.

Projekat je obezbedio pomoć za 25 lokalnih samouprava u cilju jačanja transparentnosti, odgovornosti i većeg uključivanja građana u procese odlučivanja. Kapaciteti za suzbijanje korupcije na lokalnom nivou unapređeni su kroz podršku za kreiranje i primenu lokalnih anti-korupcijskih planova, formiranje nezavisnih tela za njihovo praćenje, kao i kroz unapređenje kapaciteta za zaštitu uzbunjivača. Transparentnost lokalnih samouprava koje su bile partneri na projektu značajno je poboljšana kroz, između ostalog, unapređenje  internet stranica i stratešku komunikaciju sa građanima, što je dovelo do toga da prosečan indeks transparentnosti kod ovih gradova i opština bude za deset procenata viši od republičkog proseka. Osmišljeni su i različiti mehanizmi za veće uključivanje javnosti u procese odlučivanja na lokalnom nivou, kao i oni koji omogućavaju uključivanje mladih.

„Ukupno 25 partnerskih gradova i opština sa kojima smo radili iskazalo je spremnost za unapređenjem transparentnosti na lokalnom nivou. Oni su iznova beležili sve bolje rezultate u okviru godišnjeg Indeksa transparentnosti lokalne samouprave i danas su među najbolje ocenjenim lokalnim samoupravama u Republici Srbiji. U saradnji sa ovim gradovima i opštinama, u naše aktivnosti smo uključili i mlade i na taj način je 25,000 učenika osnovnih i srednjih škola dobilo priliku da učestvuje u procesima odlučivanja,“ istakla je Suzan Fric, direktorka misije USAID u Republici Srbiji povodom završne konferencije Projekta. Projekat je pomogao da se unaprede kapaciteti nezavisnih nadzornih institucija, kao što su Državna revizorska institucija, Agencija za sprečavanje korupcije i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, da bi ove institucije bolje realizovale svoje nadležnosti, ostvarile bolji učinak i veću odgovornost javnih funkcionera i omogućile građanima slobodan pristup informacijama.

U okviru Projekta je obezbeđena podrška i posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije pri višim sudovima i javnim tužilaštvima u oblasti primene finansijske forenzike u procesuiranju krivičnih dela sa elementima korupcije. Uz pomoć Projekta, objavljen je Praktikum za istrage i suđenja krivičnih dela korupcije, koji predstavlja procesni vodič za istražne organe, javne tužioce i sudije i koji nudi inovativne načine za procesuiranje koruptivnih krivičnih dela i dela sa elementima finansijskog kriminala. Zahvaljujući razvoju i uspostavljanju Elektronskog registra koruptivnih predmeta koji će unaprediti razmenu informacija između tužilaca i sudova, doprineće se boljoj realizaciji Akcionog plana Republike Srbije za pristupanje Evropskoj uniji.  

“Parlamentarna saradnja odbora Narodne skupštine sa nezavisnim državnim institucijama, kroz izveštavanje narodnih poslanika i kontinuirano praćenje njihovog rada je od velikog značaja za građane Srbije. Dobri primeri prakse i saradnje Odbora za finansije i Državne revizorske institucije na sednicama  u gradovima i opštinama Srbije, uz široko prisustvo javnosti je pokazatelj da su građani uključeni u sve društvene teme“, izjavila je Aleksandra Tomić, predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Državna sekretarka u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Maja Mačužić Puzić je izjavila: „Jedinice lokalne samouprave su ključna karika u pružanju usluga građanima i privredi. Uspešno implementiran Projekat je dobar primer da jačanje jedinica lokalne samouprave, kao i reforma administracije u kvalitetniji, profesionalniji, moderniji, brži i efikasniji servis građana i privrede, ostaje visoko na listi naših prioriteta“.