UNDP-ova podrška odgovoru na COVID-19 u BiH

Čovječanstvu su potrebni liderstvo i solidarnost za pobjedu nad COVID-19

Integrisani odgovor UNDP-a

Pandemija COVID-19 predstavlja zdravstvenu krizu ogromnih razmjera, ali i humanitarnu i razvojnu krizu koja prijeti da ostavi duboke socijalne, ekonomske i političke ožiljke u godinama pred nama, posebno kada je riječ o najsiromašnijim i najugroženijim zemljama. Globalna prijetnja ovih razmjera zahtijeva globalnu solidarnost za podršku najugroženijim zemljama u njihovom odgovoru na postojeću krizu.

Od pojave pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) aktivno podržava domaće vlasti i institucije zdravstvene zaštite na svim nivoima u rješavanju krize putem zajedničkog i koordiniranog odgovora Ujedinjenih nacija. U kontekstu svoje misije iskorjenjivanja siromaštva, smanjenja nejednakosti i izgradnje otpornosti na krize i udare, te kroz djelovanje u okrilju porodice Ujedinjenih nacija u bliskoj koordinaciji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO), UNDP pruža podršku zemljama u pripremi, odgovoru i oporavku od pandemije COVID-19, fokusirajući se posebno na najugroženije.

 

UNDP je u potpunosti operativan na području 170 zemalja i teritorija i fokusiran na odgovor na COVID-19. Mobiliziramo sve svoje resurse kako bismo odgovorili na ovaj nezapamćeni izazov. Sve ključne operacije smo prebacili na digitalne i virtualne platforme, omogućavajući na taj način našim timovima da nastave sa učinkovitim radom i rezultatima, uprkos ograničenjima u kretanju i fizičkoj interakciji. Integrišemo politike i procedure u cilju veće agilnosti, povećavamo fleksibilnost kod prihvata i realizacije sredstava iz privatnog sektora i drugih izvora finansiranja, te poduzimamo korake kako bismo osigurali da naše koleginice i kolege koji su prvi na udaru imaju svu potrebnu podršku i brigu dok pomažu zemljama u krizi.

U okviru zajedničkih napora UN-a, u saradnji sa WHO-om i drugim međunarodnim agencijama i organizacijama, UNDP ima za cilj jačanje zdravstvenog sistema u cijeloj Bosni i Hercegovini kroz podršku za nabavke i isporuku najneophodnije medicinske opreme i potrepština potrebnih za testiranje i tretman zaraženih koronavirusom, kao i osiguravanje uslova za bezbjedan i nesmetan rad medicinskih radnika i drugih nadležnih službi u cijeloj zemlji. Za potrebe ostvarivanja ovog cilja, uspostavili smo interni tim za odgovor koji pokriva ključne oblasti rada u odgovoru na pandemiju COVID-19, kao što su podrška nabavci lijekova, koordinacija, procjena ekonomskih efekata i podrška procjeni socijalnih efekata. Na nivou cijele zemlje, putem Tima UN-a za upravljanje krizama osigurava se koordinacija sa Uredom rezidentne koordinatorice i drugim agencijama UN-a.

Blisko sarađujemo s vlastima i institucijama zdravstvene zaštite na različitim nivoima, od nivoa BiH, preko entitetskih do kantonalnih, radi ispravnog i sveobuhvatnog uvida u stvarne medicinske potrebe i prioritete, uz vodstvo i stručnost WHO-a. Postojeći kapaciteti zdravstvenih ustanova i potrebe najranjivijih i najugroženijih zajednica i stanovništva neće biti zanemareni, a kako bi se osiguralo da niko ne bude ostavljen po strani.

Takođe planiramo podršku kod uspostavljanja višesektorskog pristupa u cijelom društvu radi suočavanja sa izazovima i mimo zdravstvenog sektora, ograničavanja širenja COVID-19 i ublažavanja potencijalnih razornih efekata na ranjivo stanovništvo i privrede.

 

COVID-19 - Više od zdravstvene krize

Nesumnjive su ogromne razmjere pandemije, kao zdravstvene krize. COVID-19 je poremetio milijarde života i ugrozio globalnu ekonomiju.Istovremeno je to i humanitarna i razvojna kriza koja prijeti da ostavi duboke socijalne, ekonomske i političke ožiljke u godinama pred nama, posebno kada je riječ o najsiromašnijim i najugroženijim zemljama. Gotovo je izvjesna globalna recesija, potencijalno rekordnih razmjera.

UNDP već radi na razumijevanju socijalnih, ekonomskih i političkih efekata krize i iznalaženju načina za njihovo ublažavanje kroz izradu održivih i otpornih rješenja, temeljenih na pravima, u saradnji s javnim i privatnim sektorom.

Na taj način maksimalno koristimo naše kapacitete u inovacijama, digitalnim rješenjima, sistemima socijalne zaštite, odgovoru na pojačano rodno uslovljeno nasilje, hitno otvaranje radnih mjesta i sanaciji privrede. Primjeri uključuju proširenje digitalnih rješenja za zdravstvenu zaštitu, finansiranje i druge usluge, osmišljavanje ciljane socijalne zaštite za marginalizirane grupe, izradu strategija ekonomskog osnaživanja žena i izradu, zajedno sa partnerskim vladama, fiskalnih politika i mehanizama finansiranja usklađenih sa Ciljevima održivog razvoja.

U odgovoru na ubrzanu dinamiku COVID-19 krize u Bosni i Hercegovini, Tim UN-a u BIH pruža podršku vlastima i zemlji kroz procjene socioekonomskih efekata COVID-19 krize. Osnovana je Radna grupa za socioekonomske efekte COVID-19, u skladu sa smjernicama navedenim u Partnerskoj platformi WHO-a za COVID-19. Radna grupa, kojom predsjedavaju UNDP i UNICEF, uključuje se u sve relevantne tokove rada, kao što su, socijalni, ekonomski, zdravstveni aspekti i ljudska prava.

Digitalna transformacija – nova prilika

Digitalna transformacija je već sada stvarnost u Evropi i centralnoj Aziji, imajući u vidu da su UNDP i mnoge vlade počele prebacivati na internet pravne, socijalne i usluge uprave. UNDP pomaže zemljama i preduzećima da brzo iskoriste digitalne tehnologije i prebace potrebne usluge na internet, tako da svi mogu nastaviti sa poslovanjem uprkos sve većoj potrebi za izolacijom i ograničenjem izloženosti.

Može se očekivati da će ubrzana digitalizacija stvoriti nove poslovne modele i mogućnosti za digitalne iskorake u tradicionalnim industrijama. UNDP aktivno podržava Kanton Sarajevo sa digitalnim rješenjima kako bi se javnim organima u rješavanju krize pomoglo da imaju bolje podatke, bolji monitoring te podržalo donošenje odluka. Nakon njihove ogledne primjene, ista digitalna rješenja se mogu primijeniti u cijeloj zemlji.

 

Finansijski doprinos odgovoru na pandemiju COVID-19

Globalno je pokrenut Instrument za brzo reagovanje na COVID-19, finansiran sredstvima iz postojećih resursa i inicijalnim sredstvima u vrijednosti od 20 miliona američkih dolara. Instrument treba osigurati do 250.000 US dolara po državi za inicijalne aktivnosti, sa isplatama putem ubrzanog mehanizma i odobrenjima sredstava u roku od jedne sedmice. UNDP namjerava aktivirati dodatna sredstva preraspodjelama neutrošenih programskih sredstava, uz konsultacije s vladama zemalja domaćina i donatorima, po potrebi.

U Bosni i Hercegovini, UNDP pruža podršku kod hitnih nabavki medicinske opreme i potrepština zahvaljujući finansijskim sredstvima različitih međunarodnih i domaćih donatora, vlasti i partnera, što je potvrda njihovog povjerenja u ulogu UNDP-a kao odabranog partnera za izvršavanje složenih zadataka u vrijeme krize.