16.09.2021.

Podrška održivim transportnim rješenjima i e-mobilnosti u Crnoj Gori

Transportni sektor je trenutno odgovoran za 20 posto emisije stakleničkih plinova u Crnoj Gori i nudi velike mogućnosti za značajno smanjenje CO2 u transportu. Kako bi smanjila emisije u transportnom sektoru, Crna Gora mora ohrabriti prelazak na vid transporta sa nultom i niskom emisijom, povećati upotrebu čistijih goriva i energetsku efikasnost u transportu

U skladu sa ciljevima EU za smanjenje štetnih emisija, u nastojanju da izbjegne zavisnost od fosilnih goriva i negativne uticaje na životnu sredinu - Crna Gora planira da preduzme brojne korake koji su u skladu sa ovim konceptom. Tim povodom održan je konsultativni sastanak koji se odnosio na proces pripreme prijedloga projekta pod nazivom Omogućavanje promjene paradigme prema niskougljeničnom transportu u Crnoj Gori, koji će biti dostavljen Zelenom klimatskom fondu (GCF).

 

Cilj projekta u pripremi je smanjenje udjela cestovnog prometa u ukupnim nacionalnim emisijama stakleničkih plinova, što će se postići stvaranjem održivog, inkluzivnog transportnog sistema uz postizanje uravnotežene zastupljenosti javnog i putničkog prometa motornih vozila i šire upotrebe električnih i hibridnih vozila.

 

Imperativ za Crnu Goru je energetski efikasan saobraćaj sa najmanjim mogućim udjelom privatnih, putničkih vozila u ukupnom voznom parku zemlje. Reforma ovog sektora je započela, ali je potreban dodatni poticaj za postizanje željenih dugoročnih efekata.

 

Ministar za kapitalna ulaganja u Vladi Crne Gore Mladen Bojanić rekao je da je ministarstvo zainteresovano za inicijativu UNDP -a i projekat koji je u pripremi, a koji bi omogućio sveobuhvatnu promjenu paradigme u sektoru saobraćaja i prevoza putnika u Crnoj Gori.

"Ovaj projekat je u skladu sa ciljem Zelenog klimatskog fonda koji se odnosi na smanjenje emisije stakleničkih plinova. Projekat ima za cilj promjenu paradigme prema održivom i socijalno inkluzivnom transportnom sistemu, vodeći državu prema cilju koji se odnosi na smanjenje rastućeg udjela drumskog transporta u ukupnim nacionalnim emisijama plina. Plan je postići ovaj cilj kroz dvije komponente. Prva komponenta fokusira se na javni prijevoz i poboljšanje usluga putem socijalno uključivog integriranog sistema kojim upravljaju nadležna tijela javne uprave i privatni pružatelji usluga, putem aktivnosti čiji je cilj poboljšati kvalitet javnog prevoza i podržati promjene u kulturnoj percepciji javnog prevoza i održivoj

mobilnosti općenito. Druga komponenta fokusira se na vozni park u zemlji, dajući poticaj prelasku na pametnu e-mobilnost putem strukturne promjene i djelovanje na tržištu vozila ojačati Vladu i lokalne samouprave-jačanjem institucionalnih kapaciteta, reformom propisa koji će usmjeravati proces tranzicije i implementacijom nacionalne strategije e-mobilnosti ", rekao je Bojanić.

Govoreći o preporukama Zelenog klimatskog fonda, rezidentna predstavnica Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) Daniela Gašparikova istaknula je da je ključna preporuka tog Fonda povećanje ambicija predloženog projekta u smislu postizanja transformacije u cilju smanjenja stakleničkih plinova emisije u transportnom sektoru.

"Upravo ovaj nivo ambicija i dokaza koji potvrđuju snažnu želju zemlje za postizanjem visoko postavljenih ciljeva - poslužit će kao lakmus za dobijanje pozitivnog mišljenja, odnosno odobrenje projekta. Budite ambiciozni i postavite visoke ciljeve. Istodobno, ti se ciljevi moraju temeljiti na prilično specifičnim prioritetima za sljedećih pet do sedam godina, a potrebno je osigurati različite izvore finansiranja - iz nacionalnih i međunarodnih sredstava, kao i veća zelena ulaganja privatnog sektora. U tom smislu, imajući u vidu da Crna Gora spada u kategoriju zemalja sa višim srednjim prihodom, grant GCF-a će biti samo jedan dodatni doprinos. Želim istaknuti da je GCF posebno zainteresovan za promociju zelenih ulaganja u javnom sektoru, ali i za stvaranje povoljnog okruženja koje će poticati privatne investicije. Stoga se očekuje da će ovaj projekat uključivati doprinose i iz državnog i iz privatnog sektora. UNDP je posvećen poticanju ovog procesa, stvaranju platforme za njegovo provođenje te će podržati razvoj Studije izvodljivosti i istraživanja koja bi trebala pružiti potreban nivo dokaza i podržati ovaj projekat", zaključila je Gašparikova.

Aktivnosti na pripremi projekata su u skladu sa trenutnim naporima Vlade Crne Gore da uskladi svoj regulatorni okvir sa pravnom tekovinom EU u oblastima energetike i transporta. Javni privoz je resurs koji se mora dalje razvijati, pa je predviđeno da će projekt pružiti podršku razvoju Nacionalne strategije e-mobilnosti i Eko-fondu kako bi mogao ispuniti svoj mandat koji se odnosi na finansijsku podršku inicijative u području klimatskih promjena i zaštite okoliša, sa naglaskom na promociji održivih transportnih rješenja i e-mobilnosti.