PODRŠKA EU POLJOPRIVREDI, RURALNOM RAZVOJU I SIGURNOSTI HRANE U REPUBLICI MOLDAVIJI - IMPLEMENTACIJA U TOKU

Tokom juna i jula 2021. godine, Twinning projekt „Dalja podrška poljoprivredi, ruralnom razvoju i sigurnosti hrane u Republici Moldaviji“ implementirao je 12 projekata za rad na daljinu uz učešće ukupno 26 međunarodnih stručnjaka iz Austrije, Poljske i Litvanije. Saradnja stručnjaka iz Evropske unije sa korisnicima na terenu u Moldaviji vrlo brzo je dala konkretne rezultate.

Kako bi dodatno podržali Ministarstvo poljoprivrede, regionalnog razvoja i okoliša (MARDE) u razvoju buduće Nacionalne strategije za poljoprivredu i ruralni razvoj (NARDS 2030), stručnjaci za Twinning iz Austrije i Poljske radili su na potencijalnoj budućoj strukturi NARDS intervencije, što je uglavnom matrica različitih programa i mjera koja bi trebali osigurati buduću uspješnu implementaciju Strategije. Time je potvrđena potpuna i međusobna povezanost programa i mjera u okviru Stratefije. Također je ukazano na znalaj integracije postojećih programa i mjera u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u Moldaviji sa ciljevima buduće Strategije.

S drugim timom stručnjaka angažiranih u okviru ovog Twinning projekta nastavljena je evaluacija predloženih rješenja u okviru Straterije NARDS 2030. Stručnjaci su proučavali postojeće mjere koje se već primjenuju, pripremljene i planirane sektorske programe, RD program, LEADER, direktna plaćanja itd. dosljednost i potencijalni uticaj na poljoprivredu i ruralni razvoj u Moldaviji. Dokumenti su, također, provjereni u pogledu usklađenosti sa smjernicama EU za ocjenjivanje i odgovaranje na pitanja za ocjenjivanje. Ishod je dopunjeni izvještaj ex ante evaluacije koji sad sadrži dvije faze, uključujući prikupljene informacije, zaključke i preporuke.

Zajedno sa stručnjacima Agencije za intervencije i plaćanja u poljoprivredi (AIPA), pregledan je postupak prijave na tekući poziv za podnošenje prijava za premije za životinje i date su preporuke s ciljem unapređenja procesa. Četiri slučaja prijave detaljno su pregledana i o njima je razgovarano sa stručnjacima AIPA -e. Ono što je najvažnije, planirani budući potpuno elektronski proces prijave premija za uzgoj životinja je pažljivo pregledan, analiziran i komentiran. Date su preporuke sa preciznim smjernicama vezanim za buduća kretanja u vezi sa premijama za životinje.

Iako se čini da je to vrlo rana faza za implementaciju plaćanja vezanih za određena područja, stručnjaci za Twinning su također radili i na ovom dijelu Straterije, posebno na planu puta prema IACS-u, gdje je IACS skraćenica za “Integrirani sistem upravljanja i kontrole”. Tako je analizirana trenutna situacija o pozadini IACS -a u Moldaviji i obavljeni su intervjui sa potencijalnim učesnicima. Izrađen je nacrt IACS Mape puta. Ova Mapa puta neće samo opisati različite komponente IACS -a, već će i predložiti radne pakete i prekretnice za postizanje zacrtanih ciljeva. Važno je napomenuti da je razvoj i održavanje potpuno funkcionalnog IACS sistema dugoročni strateški cilj Moldavije.

Radionica o temi „Implementacija kvalitetnih marketinških standarda za peradarsko meso, jaja i službenu kontrolu“ za zainteresovane strane je organizovana, a prisustvovalo joj j 38 učesnika iz resornog Ministarstva poljoprivrede, regionalnog razvoja i okoliša Moldavije, Agencije za intervencije i plaćanja u poljoprivred , regionalnih područnih odjeljenja , kao i svih drugih subjekata uključenih u poslovanju sa hranom (FBO). Tokom radionice stručnjaci iz Litvanije podijelili su iskustva ove zemlje u

provedbi ovakvog projekta, njegovim prednostima i rezultatima, a omogućena je organizacija službene kontrole u području standarda kvaliteta marketinga za peradarsko meso i jaja.

Simulacija službene kontrole u skladu sa veterinarskim, sanitarnim i higijenskim zahtjevima sigurnosti hrane i kvalitetom hrane EU u odabranim objektima za sladoled izvedena je zajedno sa osobljem ANSA-e. Za službenike ANSA i uključene FBO provedena su dva kursa obuke o primjeni uredbe EU o službenoj kontroli kompozitnih proizvoda. Ovoj simulaciji i edukaciji prisustvovala su 53 polaznika.

Simulacije službene kontrole izvedene su u odabranim centrima za pakovanje jaja, klaonici i pogonu za preradu mesa peradi te tri farme koje se bave uzgojem koka nosilica i brojlera. Provedena je i obuka za službenike ANSA i teritorijalnih odjeljenja o kontroli zdravlja i dobrobiti životinja na farmama za brojlere i kokoši nosilice i date su preporuke za poboljšanje službene kontrole.