OKB-ja në Shqipëri për të mbështetur procesin e hartimit të Kuadrit të parë Kombëtar të Financimit të Integruar të Shqipërisë

OKB-ja në Shqipëri drejton takimin fillestar për procesin e hartimit të Kuadrit të parë Kombëtar të Integruar të Financimit. Ai synon të informojë partnerët kombëtarë dhe ndërkombëtarë për blloqet ndërtuese të procesit të hartimit, duke përshkruar lidhjet midis INFF dhe dokumenteve të tjera të politikave kombëtare, si dhe përpjekjet e nevojshme për qeverisjen dhe koordinimin e procesit.

Shqipëria është fuqimisht e përkushtuar ndaj Axhendës 2030, por përballet me sfida në përmbushjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm. Ndonjëherë, përpjekjet për të vlerësuar kostot për përmbushjen e Axhendës 2030 kanë qenë të papërsosura. I udhëhequr nga UNDP dhe i zbatuar së bashku me UNICEF, ILO, UN Women dhe UNFPA, është pjesë e Programit 'Opsionet e Politikave Strategjike për Financimin e SDG', financuar nga Fondi i Përbashkët i SDG.

Duke punuar në partneritet me Qeverinë e Shqipërisë, Programi synon të zgjerojë kapacitetet institucionale në nivel kombëtar dhe vendor për zhvillimin e zgjidhjeve të realizueshme dhe identifikimin e hapësirës fiskale për të rritur në mënyrë progresive shpenzimet e lidhura me SDG në Shqipëri dhe për t'i integruar këto në kuadrin buxhetor kombëtar.

Një nga komponentët kryesorë të programit është zhvillimi i Kornizës së parë të Integruar të Financimit Kombëtar (INFF) për Shqipërinë. INFF është një mjet i ri planifikimi dhe ofrimi për financimin e zhvillimit të qëndrueshëm në nivel kombëtar. INFF shërben për të hartuar gamën e plotë të burimeve të financimit - publike dhe private, vendase dhe ndërkombëtare - si dhe mjetet jofinanciare të zbatimit që janë në dispozicion, duke përcaktuar kështu një strategji financimi për rritjen e burimeve, menaxhimin e rreziqeve dhe arritjen e qëndrueshme. prioritetet e zhvillimit.