13.09.2021.

Misija OEBS-a u Crnoj Gori pruža Agenciji za elektronske medije ekspertsku pomoć́ u oblasti kriznog PR-a i javnog nastupa

Od 6. septembra 2021. godine i naredna dva mjeseca, šefica odnosa s javnošću Regulatorne agencije za komunikacije u Bosni i Hercegovini, Amela Odobašić radiće na jačanju vještina kriznog PR-a i javnog nastupa s Agencijom za elektronske medije (AEM). Ova aktivnost je dio podrške Misije OEBS-a u Crnoj Gori Agenciji, nezavisnom regulatornom organu za oblast audiovizuelnih medijskih usluga u Crnoj Gori.

Odgovarajući na zahtjev Agencije da podrži njen tim zadužen za komunikacije, Misija OEBS-a u Crnoj Gori angažovala je kroz proces selekcije gđu Odobašić da pomogne u izradi akcionog plana za krizni PR i pruži obuke o javnim nastupima. Razvoj vještina kriznog PR-a uključivaće analizu nekoliko kriznih scenarija i njihovu praktičnu razradu. Objave na društvenim mrežama, komentari na stranicama društvenih mreža, način suočavanja sa rodnim stereotipima i interakcije sa javnošću takođe će biti dio obuka.

Vršiteljka dužnosti šefa Misije, Siv-Katrine Leirtroe kazala je da je konstruktivna i informativna komunikacija Agencije sa medijima ključna za pravilno sprovođenje njene nadzorne funkcije. „Ova aktivnost će ojačati povjerenje medija i javnosti u ovu instituciju. Aktivnost je samo jedna u nizu koju Misija sprovodi sa Agencijom, našim dugogodišnjim partnerom“, kazala je Leirtroe.

Rukovoditeljka Službe za odnose s javnošću i opšte poslove u Agenciji Elvira Ceković naglasila je da je ova aktivnost usmjerena na poboljšanje kapaciteta Agencije za suočavanje s negativnim publicitetom, kao i jačanje veza sa medijima i javnošću.

Misija će nastaviti da podržava Agenciju u njenim naporima ka jačanju kapaciteta, jačanju povjerenja i komunikacije sa medijima i javnošću.