13.10.2021.

Misija OEBS-a u Crnoj Gori i Delegacija EU su pokrenuli trogodišnji projekat praćenja suđenja u cilju efikasnijeg sprovođenja pravde

Misija OEBS-a u Crnoj Gori je otpočela implementaciju trogodišnjeg projekta 'Podrška efikasnijem sprovođenju pravde u slučajevima korupcije i organizovanog kriminala putem praćenja suđenja' - koji je finansijski podržan od strane Evropske unije.

Cilj projekta je da podrži efikasno sprovođenje pravde u slučajevima organizovanog kriminala i korupcije, kroz unaprjeđivanje znanja zasnovanog na dokazima kao i razumijevanja pravosudnog odgovora u navedenim slučajevima. Projekat će prikupljati podatke putem praćenja suđenja odabranih slučajeva korupcije i organizovanog kriminala, u skladu sa metodologijom ODIHR-a, kroz sprovođenje analize medijskog izvještavanja i utvrđivanjem sistemskih nedostataka u cilju davanja preporuka.

Misija i Delegacija su 8. jula organizovali onlajn događaj, na kojem su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva i novinara, sa namjerom da objasne cilj projekta, metodologiju i planirane aktivnosti.

Otvarajući događaj, Radu Cotici, voditelj projekta u Misiji OEBS-a, je naglasio da projekat ima svoje korijene u Sofijskoj deklaraciji iz 2018. godine i u postignutom dogovoru da se uvede praćenje suđenja u oblasti korupcije i organizovanog kriminala. On je naglasio da će projekat djelovati kao mehanizam za podršku institucijama u sprovođenju zakona relevantnih za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i da će civilno društvo imati važnu ulogu u oblikovanju i djelovanju na osnovu preporuka.

Akvile Normantiene, politička savjetnica u Delegaciji EU, je naglasila važnost ove novopokrenute inicijative, napominjući da će napredak Crne Gore u pregovorima o pristupanju EU biti određen napretkom u vladavini prava, a posebno sposobnošću da se pokažu pouzdani rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Projekat na regionalnom nivou sprovodi pet OEBS-ovih kancelarija u jugoistočnoj Evropi, u tijesnoj saradnji sa Evropskom komisijom i delegacijama Evropske unije u regionu.