Kancelarija rezidentnog koordinatora UN, UNICEF i UNDP donirali MONSTAT-u 50 laptopova

Podgorica, 12. maj 2022. godine – Kancelarija rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija (RCO), Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori (UNDP) i predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori obezbijedili su podršku Upravi za statistiku Crne Gore (MONSTAT) u vidu donacije IT opreme, kao svoj doprinos efikasnijem prikupljanju podataka za ovogodišnju Anketu o dohotku i uslovima života (EU-SILC) u Crnoj Gori.

MONSTAT od 2013. godine redovno sprovodi godišnju anketu EU-SILC. Podaci koji se prikupe kroz anketu pružaju mogućnost praćenja indikatora rizika od siromaštva i indikatora nejednakosti raspodjele dohotka u društvu.

Podrška u vidu 50 laptopova, ukupne vrijednosti 27,3 hiljade eura, omogućiće službenicima MONSTAT-a da efikasnije i brže prikupljaju i obrađuju podatke.

Uz podršku UNDP-a i UNICEF-a i u saradnji s Ministarstvom finansija i socijalnog staranja, Univerzitet u Mastrihtu, na osnovu podataka MONSTAT-a, izradio je model koji simulira uticaj mjera socijalne zaštite na nivo rizika od siromaštva u Crnoj Gori. Navedene aktivnosti omogućavaju lakše razumijevanje očekivanog uticaja reformi javne politike na smanjenje nejednakosti i siromaštva, čak i prije nego što se one sprovedu. Pored toga, ovaj model nadležnim institucijama daje informacije koje su im neophodne za donošenje informisanih odluka o željenom smjeru javne politike i utvrđivanje odgovarajuće podrške građanima s ciljem da se resursi usmjere tamo gdje će imati najveći efekat.

Odgovarajuće korišćenje i primjena ukupnih mogućnosti koje nudi ovaj model zavise od pravovremenog unosa i obrade kvalitetnih podataka iz ankete SILC. Do sada je proces od prikupljanja do objavljivanja podataka iz ankete SILC obično trajao oko 19 mjeseci. Automatizacija koju će omogućiti ova donacija smanjiće ovaj period na oko pola godine, što znači da će podaci biti dostupni iste godine.

Rezidentna predstavnica UNDP-a za Crnu Goru Daniela Gašparikova navodi da je želja UNDP-a da podrži digitalizaciju ankete za 2022. godinu, što će rezultirati reformama javnih politika za smanjenje siromaštva.

„Kada je riječ o oblasti socijalne inkluzije, UNDP je kao važno područje svog djelovanja kontinuirano podržavao institucije sistema u Crnoj Gori u jačanju njihovih kapaciteta za pružanje odgovarajuće socijalne zaštite. Da bi unaprijedili mjere socijalne politike, nadležnim organima su potrebni precizni podaci i informacije koje anketa SILC može da obezbijedi. Prikupljeni podaci razdvojeni po polovima poslužiće kao osnova za simulaciju rodno odgovornih opcija u oblasti socijalne politike, za planiranje neophodnih resursa u odnosu na potrebe socijalno ranjivih kategorija, kao i za njihovu veću socijalnu inkluziju, u skladu s osnovnim načelom UN – ne izostaviti nikog”, navela je Gašparikova.  

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander istakao je značaj preciznog prikupljanja podataka i njihovog blagovremenog objavljivanja u nastojanju da borba protiv siromaštva bude efikasnija.

„Politike i akcije za smanjenje siromaštva djece mogu postati efikasnije ukoliko se oslanjaju na brze i pouzdane podatke. Naš cilj je da podržimo nacionalne napore koji će najugroženijoj djeci pružiti podršku koja im je potrebna i kada im je potrebna.  Djeca brzo rastu i nema vremena za gubljenje kako bismo poboljšali njihove živote”, rekao je Santander.