EU objavila EU4Business izvještaj o podršci malim i srednjim preduzećima u Istočnom partnerstvu

Izvještaj koji je objavljen pokazuje da je gotovo 72.000 kompanija u Armeniji, Azerbejdžanu, Bjelorusiji, Gruziji, Moldaviji i Ukrajini dobilo pomoć od EU4Business i uspjelo otvoriti preko 50.000 novih radnih mjesta.

EU4B godišnji izvještaj

Izvještaj koji je objavljen pokazuje da je gotovo 72.000 kompanija u Armeniji, Azerbejdžanu, Bjelorusiji, Gruziji, Moldaviji i Ukrajini dobilo pomoć od EU4Business i uspjelo otvoriti preko 50.000 novih radnih mjesta.

Evropska komisija objavila je godišnji izvještaj o inicijativi EU4Business, koji pokriva svu podršku EU malim i srednjim preduzećima u šest zemalja Istočnog partnerstva. Izvještaj za 2021. godinu pruža detaljne informacije o pomoći EU u tri prioritetna područja programa: pristup finansijama, usluge za razvoj poslovanja i okruženje za poslovanje. U 2020. godini EU je pružila podršku za gotovo 72.000 malih i srednjih preduzeća, od kojih je trećina u vlasništvu žena. To je rezultiralo s preko 50.000 novih radnih mjesta i dodatnim prihodom od jedne milijarde eura koji su ostvarila mala i srednja poduzeća uz podršku EU u Armeniji, Azerbejdžanu, Bjelorusiji, Gruziji, Moldaviji i Ukrajini.

"Uprkos pandemiji COVID-a, mala i srednja preduzeća u zemljama Istočnog partnerstva nastavila su stvarati radna mjesta i bogatstvo uz podršku Evropske unije. U 2020. budžet dodijeljen EU4Business inicijativi značajno je porastao, što je dovelo do izuzetnih rezultata u vrijeme krize, što je koristilo vlasnicima preduzeća i radnicima podjednako. Ambiciozni ekonomski i investicioni plan koji predstavljamo za sljedećih pet godina doprinijet će daljnjem stimuliranju radnih mjesta i rastu i donijeti prosperitet u regiji Istočnog partnerstva. Pomoći će u ponovnoj izgradnji podržavajući zelenu ekonomiju i uključivo društveno-ekonomski oporavak, jačanje otpornosti i daljnja integracija naših ekonomija” naglasio je Lawrence Meredith, direktor za Neighbourhood East & Institutional Building, DG NEAR, Evropska komisija

„Dok se preduzeća širom svijeta nastavljaju boriti sa posljedicama pandemije COVID-19, EU je pokazala da je predana pružanju podrške malim i srednjim poduzećima u regiji Istočnog partnerstva“, objašnjava vođa tima EU4Business Facility Mark Hellyer.

„Uprkos izazovima, EU je povećala raspoložive budžete za podršku malim i srednjim preduzećima za 12,5 posto u okviru EU4Business Inicijative, što je zauzvrat omogućilo partnerima da podrže jedno od 10 malih i srednjih preduzeća širom Istočnog partnerstva.“

Pristup finansijama

Oko 5.400 malih i srednjih preduzeća dobilo je finansijsku podršku u obliku kredita. Finansijska podrška koristila je preduzetnicima na više načina, uključujući proširenje njihovog liderstva na domaćem i stranom tržištu.

Usluge poslovnog razvoja

 

Oko 65.000 malih i srednjih preduzeća dobilo je podršku za razvoj uslugama razvoja poslovanja, a obučeno je oko 1.000 organizacija za podršku poslovanju.

Poslovno okruženje

Osim toga, EU je pružila podršku za 158 vladinih institucija, uključujući kreatore politike, regulatore i agencije za provođenje, pomažući im da poboljšaju svoje kapacitete i reformira više od 1.138 zakona, propisa i procedura.

Radeći sa partnerima i državama članicama na koordiniranom evropskom odgovoru, Evropska unija brzo je reagirala na pandemiju COVID-19 kako bi ublažila neposredne društveno-ekonomske posljedice i pomogla u pokretanju oporavka nakon pandemije u regiji Istočnog partnerstva. Koordinirani odgovor rezultirao je mobilizacijom dodatnih 100 miliona eura programa za podršku malim i srednjim preduzećima u lakšem pristupu kreditima; 200 miliona eura u postojećim kreditnim linijama i grantovima za mala i srednja preduzeća u lokalnoj valuti; 500 miliona eura dostupnih za susjedstvo EU kroz Evropski fond za održivi razvoj i 1,45 milijardi eura makrofinansijske pomoći EU za podršku vladama.

 

EU4Business je krovna inicijativa koja uključuje svu podršku EU malim i srednjim preduzećima (MSP) u zemljama Istočnog partnerstva - Armeniji, Azerbejdžanu, Bjelorusiji, Gruziji, Moldaviji i Ukrajini. EU4Business podržava rast malih i srednjih preduzeća poboljšanjem pristupa finansijama i uslugama za razvoj poslovanja, te promoviranjem bolje regulacije poslovanja