EBRD usvojila novu državnu strategiju za Crnu Goru

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) usvojila je novu državnu strategiju za Crnu Goru za period 2021-2026 sa tri prioriteta:

Ojačati konkurentnost privatnog sektora

 

Ključni prioritet EBRD -a u Crnoj Gori je pomoć u diverzifikaciji ekonomije zemlje kako bi se smanjilo oslanjanje na sezonski turizam i poboljšalo poslovno okruženje. Banka je spremna podržati kompanije, posebno mala i srednja preduzeća (MSP), mjerama koje promovišu jačanje kapaciteta, komercijalizaciju i poboljšano upravljanje. Ove mjere uključuju direktno finansiranje, kratkoročnu likvidnost, prilagođene savjete i angažovanje na politikama. Banka, također, podržava promociju rješenja za poboljšanje vještina, veću finansijsku uključenost i jednak pristup mogućnostima.

 

Podrška tranziciji zelene ekonomije Crne Gore

 

Crna Gora ima dobar potencijal za obnovljive izvore energije, a EBRD je u dobroj poziciji da pomogne ubrzanju tranzicije zelene ekonomije u zemlji kako bi ispunila svoje energetske i klimatske ciljeve do 2030. godine. Na osnovu ovog pristupa tranziciji zelene ekonomije i nadograđujući svoje uspješne rezultate, Banka će kombinirati ulaganja u obnovljive izvore sa angažmanom na politici za povećanje kapaciteta izvora obnovljive energije i dekarbonizaciju energetskog sektora. Prioritet Banke je ulaganje u infrastrukturu sa niskim emisijama ugljika i klimu, te povezane usluge, uključujući vodu i otpadne vode, upravljanje otpadom i energetsku efikasnost.

 

Potaknite povezivanje i integraciju

 

Blisko sarađujući sa multilateralnim partnerima kao što je Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF), EBRD je u jedinstvenoj poziciji da unaprijedi integraciju Crne Gore sa regionalnim tržištima kroz razvoj prekograničnih transportnih i energetskih mreža. EBRD, također, nastavlja podržavati inicijative za poboljšanje pristupa informacijama i komunikacijskim tehnologijama u cijeloj zemlji, uključujući stanovništvo sa nedovoljno usluga, istražujući mogućnosti za razvoj širokopojasne infrastrukture koja dopire do udaljenijih ruralnih područja.