DEKLARACIJA SA SAMITA EUROPSKE UNIJE I ZAPADNOG BALKANA – BRDO, SLOVENIJA

Deklaracija iz Brda, 6. oktobra 2021. godine

Mi, lideri Evropske unije (EU) i njezinih država članica, uz konsultacije sa liderima Zapadnog
Balkana, i u prisustvu regionalnih i međunarodnih zainteresovanih strana, danas zaključujemo
sljedeće:


1. EU ponovo potvrđuje svoju nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana
i pozdravlja posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana evropskoj perspektivi koja je u našem
međusobnom strateškom interesu i ostaje naš podijeljeni strateški izbor. EU još jednom
potvrđuje svoju predanost procesu proširenja i odlukama koje je donijela u vezi s tim
procesom na osnovi kredibilnih reformi od strane partnera, pravednih i strogih uvjeta i načela
vlastitih zasluga. Mi ćemo dodatno intenzivisati naš zajednički angažman kako bismo
napredovali u političkoj, ekonomskoj i socijalnoj transformaciji regiona, istovremeno
priznajući napredak koji je postigao Zapadni Balkan. Takođe naglašavamo važnost da EU
može održati i produbiti vlastiti razvoj, osiguravajući svoj kapacitet za integraciju novih
članica.
2. Partneri sa Zapadnog Balkana ponovo naglašavaju svoju posvećenost evropskim
vrijednostima i načelima, kao i za sprovođenje neophodnih reformi u interesu svojih
građana. EU pozdravlja činjenicu da su partneri sa Zapadnog Balkana ponovo istakli
posvećenost prvenstvu demokratije, temeljnim pravima i vrijednostima te vladavini
prava, kao i stalnim naporima u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, podršci
dobrom upravljanju, ljudskim pravima, rodnoj jednakosti i pravima osoba koje pripadaju
manjinama. Kredibilitet te posvećenosti ovisi o smislenom sprovođenju potrebnih reformi i o
solidnim rezultatima na bazi jasne i dosljedne javne komunikacije. Osnaženo civilno društvo
i nezavisni i pluralistički mediji su ključne komponente bilo kojeg demokratskog sistema i
mi pozdravljamo i podržavamo ulogu koju oni igraju na Zapadnom Balkanu.
3. EU je uvjerljivo najbliži partner regiona, njegov glavni investitor i vodeći donator. Dosada
nezabilježeni razmjer i raspon te podrške mora biti potpuno prepoznan i prenesen od strane
partnera u njihovim javnim debatama i komunikaciji.
4. Podrška EU i dalje će biti vezana za konkretni napredak ka vladavini prava i socioekonomskim reformama, kao i za opredijeljenost od strane partnera za evropske vrijednosti,
pravila i standarde.
5. EU potpuno podržava potvrđenu posvećenost partnera sa Zapadnog Balkana u pogledu
inkluzivne regionalne saradnje i jačanja dobrosusjedskih odnosa uključujući i sa
državama članicama EU. Sprovođenje bilateralnih sporazuma u dobroj vjeri i sa konkretnim
rezultatima ostaje važno, uključujući Prespanski sporazum sa Grčkom i Sporazum o
dobrosusjedskim odnosima sa Bugarskom. Potrebni su dodatni odlučni napori za poticanje
pomirenja i regionalne stabilnosti, kao za pronalaženje i sprovođenje definitivnih,
inkluzivnih i obavezujućih rješenja za bilateralne sporove i pitanja partnera koja imaju
korijenje u ostavštini prošlosti, kao i preostale slučajeve nestalih lica i pitanja ratnih zločina, u
skladu sa međunarodnim pravom i utvrđenim načelima, uključujući i Sporazumom o
pitanjima sukcesije.
6. U potpunost podržavamo napore specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine
i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana i od obje stranke očekujemo konkretan napredak
ka punoj normalizaciji njihovih odnosa, što je od ključnog značaja za stabilnost i razvoj
cijeloga regiona i da se osigura da mogu dalje da nastave na svojim evropskim putovima.
COVID-19
7. Kriza uzrokovana bolesti COVID-19 i dalje teško pogađa naša društva i ekonomije. Ta
kriza ističe neophodnost i prednosti našeg bliskog i efikasnog partnerstva. EU je zajedno sa
svojim državama članicama podržavala Zapadni Balkan tokom cijele pandemije, sa dosada
nezapamćenih ukupno 3,3 milijarde eura za zdravstvenu i socio-ekonomsku podršku regionu.
Partneri sa Zapadnog Balkana su usko uključeni u inicijativama EU, naročito u Odboru za
zdravstvenu sigurnost, sistemu ranog upozoravanja, zelenim trakama i Sporazumu o
zajedničkoj javnoj nabavci medicinskih protivmjera. EU je spremna da još više poboljša
pristup vakcinama, dijagnostičkim i terapeutskim sredstvima i da osigura bolju predvidljivost
i otpornost na buduće krize.
8. EU takođe prepoznaje vrijednu podršku koju su partneri sa Zapadnog Balkana pružili
tokom pandemije jedni drugima i EU. To odražava solidarnost i uzajamnu podršku na kojima
je EU izgrađena. Ta saradnja i koordinacija trebale bi da se nastave u budućnosti, uključujući
tokom faze oporavka.
9. EU će nastaviti da odlučno podržava Zapadni Balkan, naročito u pogledu opskrbe
vakcinama. EU i njezine države članice su kroz razne kanale dostavile 2,9 miliona doza
vakcina Zapadnom Balkanu, a dostaviti će ih još više. EU će podržati planove vakcinacije
svih partnera da im pomogne da do kraja 2021. godine dođu do stopa vakcinacije koje su
slične prosječnim stopama u EU.
Ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan
10. Nakon poziva lidera na Zagrebačkom samitu, EU je predstavila Ekonomsko-investicioni
plan (EIP) i smjernice za sprovođenje Zelene agende za Zapadni Balkan. Plan predviđa
znatan investicioni paket za mobilizaciju skoro 30 milijardi eura za region za narednih
sedam godina, a sastoji se od 9 milijardi eura u obliku grantova i 20 milijardi eura u
investicijama, zahvaljujući finansijskoj poluzi novog Garancijskog instrumenta za Zapadni
Balkan. Da bi se ostvario maksimalni učinak EIP-a, partneri sa Zapadnog Balkana trebaju
odlučno sprovesti ekonomske i socijalne reforme i ojačati vladavinu prava. Plan namjerava
stimulirati dugoročni zeleni socio-ekonomski oporavak i konkurentnost regiona, podržati
njegovu zelenu i digitalnu tranziciju te potaknuti održivo povezivanje, regionalnu integraciju i
trgovinu, čime se jača saradnja i konvergencija sa EU, uključujući i sa klimatskim ciljevima
EU.
11. Pozdravljamo nedavno usvajanje pravnog okvira za sprovođenje instrumenta IPA1 III koji će
i dalje biti ključni izvor finansijske pomoći za region, uključujući i za EIP. Komisija
namjerava u okviru instrumenta IPA za 2021. predložiti paket investicija u iznosu od
600 miliona eura za sprovođenje ekonomsko-investicionog plana za Zapadni Balkan, koji
podleže procedurama u skladu sa programskim okvirom instrumenta IPA III i sprovedbenim
pravilima. Zajedno sa prijedlogom u iznosu od 500 miliona eura najavljenim u julu, time bi se
do kraja 2021. godine osigurala ukupno 1,1 milijarda eura za sprovedbu ekonomskoinvesticionog plana.

1
Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA)
12. Uvažavajući posvećenost lidera Zapadnog Balkana potpunom sprovođenju Zelene agende,
pozdravljamo dogovor o povezanom akcionom planu. U skladu sa Zelenim planom, Zelena
agenda je ključni pokretač tranzicije ka modernim, karbonski neutralnim ekonomijama
koje su otporne na klimatske promjene i efikasno iskorištavaju resurse za otključavanje
potencijala kružne ekonomije, borbu protiv zagađenja i bolje upravljanje otpadom. Njezino
uspješno sprovođenje zahtjevat će snažnu posvećenost od strane regiona. Jako je važno da se
napori fokusiraju na pravovremenu i efikasnu tranziciju od ugljena kroz upotrebu goriva iz
obnovljivih izvora ili goriva sa smanjenim emisijama ugljika. Trebalo bi dati prioritet
energetskoj sigurnosti, uključujući diversifikaciju izvora i putova. EU će nastaviti podržavati
regiju u sprovedbi Zelene agende i razvoju politike određivanja cijene ugljenika s obzirom na
mehanizam EU za prekogranično prilagođavanje emisija CO2 (CBAM), uključujući i putem
tehničke i finansijske pomoći.
13. EIP omogućuje novi elan za poboljšanje povezanosti u svim njezinim dimenzijama, kako
unutar Zapadnog Balkana, tako i sa EU. EU će nastaviti da podržava inkluzivnu regionalnu
saradnju. Potrebno je još odlučnih napora od strane lidera Zapadnog Balkana da bi ispunili
svoju obavezu u pogledu uspostavljanja zajedničkog regionalnog tržišta kako je 2020.
dogovoreno na samitu u okviru Berlinskog procesa u Sofiji. To će pomoći regionu u
njegovom napretku na evropskom putu i ostvariti opipljive koristi za građane i preduzeća.
Iskorištavanje potencijala inkluzivne regionalne ekonomske integracije od ključnog je značaja
za poticanje socio-ekonomskog oporavka regiona i maksimiziranje koristi od investicija koje
proizlaze iz EIP-a. Cijeli region treba pokazati jaku posvećenost da bi se brzo zaključili
relevantni regionalni pregovori.
14. EU i Zapadni Balkan slažu se da pojačaju napore za pospješivanje tržišne integracije
Zapadnog Balkana sa jedinstvenim tržištem EU. U tom pogledu EIP pruža solidnu bazu za
operacionalizaciju tržišne inegracije regiona unutar jedinstvenog tržišta EU, posebno u
oblastima kao što su prekogranična plaćanja (SEPA), industrijska i potrošačka roba, etrgovina i carina.
15. Održivi transport je kamen temeljac ekonomske i socijalne integracije EU i Zapadnog
Balkana. Daljnji razvoj transportne povezanosti, unutar regiona i sa EU, prioritet je radi
poboljšanja efikasnosti i sigurnosti transportnih usluga i postizanja ciljeva zelene i održive
mobilnosti, naročito u pogledu povezanosti željeznicom i unutrašnjim plovnim putevima.
U kontekstu održive povezanosti, pozdravljamo nedavno potvrđene akcione planove za
Transportnu zajednicu za željeznički i cestovni transport, sigurnost na cestama, olakšavanje
transporta i vodeni transport.
16. Nastavljajući na uspješno sprovođenje regionalnog sporazuma o roamingu i na početak
režima sa besplatnim roamingom na Zapadnom Balkanu od 1. jula 2021. godine
pozdravljamo usvajanje plana o roamingu koji će stvoriti uslove i odrediti jasne ciljeve za
smanjenje cijena roaminga između EU i Zapadnog Balkana.
17. Pozdravljamo koncept zelenih traka između EU i Zapadnog Balkana i podržavamo
njegovu praktičnu primjenu na svim relevantnim granicama sa potpunim poštivanjem
potrebne pravne tekovine i procedura EU.
18. Namjenska Agenda za Zapadni Balkan za inovacije, istraživanje, obrazovanje, kulturu,
mlade i sport – „Agenda inovacija za Zapadni Balkan” – pokrenuta je danas. Ona će
promovisati izvrsnost u nauci, kao i reformisati obrazovne sisteme u regionu, stvarati dodatne
prilike za mlade i pomoći da se spriječi odliv mozgova. Veselimo se brzom sprovođenju
njezinoga akcionog plana.
Politička i sigurnosna saradnja
19. Zajedništvo s EU je jasan znak strateške orijentacije naših partnera. Stoga ponovo
naglašavamo naše očekivanje da će partneri, kao važan dio svojeg evropskog puta, dalje
produbiti saradnju u oblasti zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) i ostvariti
konkretan i iodrživ napredak ka potpunom usaglašavanju sa vanjskopolitičkim
stajalištima EU, uključujući sa stajalištima u međunarodnim forumima, i postupati u skladu s
time. Pozdravljamo činjenicu da su se neki partneri već potpuno usaglasili sa svim odlukama
i deklaracijama iz oblasti ZVSP i ohrabrujemo ih da i dalje nastave tako. EU je spremna
dodatno ojačati politički dijalog o pitanjima koja se odnose na ZVSP.
20. EU i Zapadni Balkan dijele brojne sigurnosne izazove koji traže koordiniranu akciju.
Slažemo se da pojačamo našu saradnju na temeljnim sigurnosnim pitanjima, uključujući na
operativnom nivou nadograđujući na rad koji je sproveden na temelju Prioriteta programa
samita u Sofiji. Naši partneri se obavezuju da će pokazati svoju posvećenost našoj zajedničkoj
sigurnosti i da će nastaviti razvijati efikasne instrumente za saradnju unutar Zapadnog
Balkana. Dokazali su svoju posvećenost zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici
(ZSOP) kroz svoj doprinos misijama i operacijama EU i mi ćemo raditi zajedno na daljem
razvoju njihovih sposobnosti i kapaciteta, posebno kroz Evropski instrument mirovne pomoći.
EU će takođe pojačati svoj angažman u oblastima poput svemira i vojne mobilnosti da bi se
olakšao pristup civilno-vojne pomoći regionu u slučaju pandemija i prirodnih katastrofa.
21. Ojačat ćemo saradnju na suzbijanju dezinformacija i drugih hibridnih prijetnji, naročito
onih koje dolaze od aktera iz trećih zemalja koji žele ugroziti evropsku perspektivu regiona.
EU i Zapadni Balkan ojačat će saradnju na izgradnji otpornosti, poboljšanju naše
kolektivne cyber sigurnosti i cyber diplomacije te povećanju učinka naše strateške
komunikacije.
22. Pohvaljujemo naše partnere na njihovim kontinuiranim naporima i konstruktivnoj saradnji u
oblasti migracija, što je proizvelo jasne rezultate. Upravljanje migracijama je zajednički
izazov sa kojim se EU i Zapadni Balkan moraju zajedno suočiti u bliskom partnerstvu.
23. Naša saradnja u suočavanju sa migracijskim izazovima je pokazala svoju vrijednost i nastavit
će se razvijati. EU je spremna nastaviti svoj angažman i pojačati svoju podršku kroz
prilagođen i sveobuhvatan pristup. Trebalo bi se fokusirati na oblasti kao što su poboljšanje
sistema azila, hvatanje u koštac sa krijumčarenjem migranata i ilegalnim migracijama, proces
vraćanja, upravljanje granicama, razmjena informacija i kapaciteti za prihvat. Partneri bi isto
tako trebali još više raditi da poboljšaju sisteme vraćanja, uključujući sklapanje sporazuma o
ponovnom prihvatu sa ključnim zemljama porijekla. Produbit će se uzajamna saradnja u
oblasti vraćanja čime se maksimizira upotreba postojećih okvira i raspoloživih kanala.
Trebalo bi intenzivirati saradnju sa Frontexom, Evropskim uredom za podršku azilu i
Europolom. Preostale sporazume o statusu s Frontexom trebalo bi sklopiti bez odlaganja.
24. S obzirom na ozbiljnost situacije u Afganistanu EU je spremna da tijesno sarađuje sa svim
svojim partnerima, uključujući Zapadni Balkan, da bi se uhvatili u koštac sa mjenjajućim
izazovima i prema potrebi koordinisali zajedničke odgovore.
25. Terorizam, radikalizacija i organizovani kriminal i dalje predstavljaju ozbiljne sigurnosne
prijetnje za EU i cijeli region Pozivamo da se dalje pojača saradnja u borbi protiv terorizma i
u suzbijanju nasilnog ekstremizma uključujući sprečavanje finansiranja terorizma i
radikalizacije. Ponovo ističemo značaj odlučne akcije u rješavanju teškog i organizovanog
kriminala, naročito trgovanja i krijumčarenja ljudima, pranja novca, uzgajanja i
krijumčarenja droga.
26. EU je potpuno posvećena sprečavanju nezakonite trgovine i trgovanja malokalibarskim i
lakim naoružanjem i municijom te će nastaviti podržavati Zapadni Balkan u toj oblasti,
uključujući u kontekstu posebnog plana za Zapadni Balkan za borbu protiv nezakonitog
trgovanja vatrenim oružjem.
27. Da bismo dodatno promovisali naše zajedničke interese, izražavamo spremnost da oživimo i
pospješimo redoviti politički dijalog sa regionom. U tom kontekstu, pozdravljamo
održavanje samita EU – Zapadni Balkan kao redovitih događaja. Sa zadovoljstvom
očekujemo naredni samit koji će se održati 2022. godine
***
28. EU i Zapadni Balkan trebaju raditi zajedno da bi se mogli suočiti sa zadacima koji će
definisati našu generaciju Pozdravljamo inicijative Zapadnog Balkana da pridonese
promišljanju o budućnosti našeg kontinenta. I dalje smo posvećeni tome da saslušamo sve
Evropljane o pitanjima koja su nam svima važna – zaštiti građana i sloboda, razvoju snažne i
dinamične ekonomske osnove, promovisanju zelene i digitalne tranzicije, vladavini prava,
pravednoj i socijalnoj Evropi, jačanju otpornosti Evrope, kao i njezinoj vodećoj globalnoj
ulozi.
29. Pozdravljamo činjenicu da se naši partneri sa Zapadnog Balkana usaglašavaju sa gore
pomenutim tačkama.