23.10.2021.

Asistencë Teknike e financuar nga BE për Rehabilitimin e Seksionit Hekurudhor Durrës – Rrogozhinë në Shqipëri

Zhvillimi i hekurudhave në vendet e Ballkanit Perëndimor merr një pjesë të rëndësishme në Planin Ekonomik dhe Investues të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, ashtu siç bën për të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Në të vërtetë, tre flamurët e parë të këtij plani kanë komponentë të rëndësishëm hekurudhor. Prandaj, Bashkimi Evropian financon projektin "Rehabilitimi i Seksionit të Hekurudhave Durrës - Rrogozhina në Shqipëri" me një buxhet prej 1.7 milion € i cili do të plotësojë standardet evropiane, do të rrisë shpejtësinë e trenave dhe do të përmirësojë sigurinë e udhëtimit veçanërisht në vendkalimet. Flagship 3 (linja hekurudhore Podgoricë – Tiranë) lidhet në Durrës me këtë seksion hekurudhor.

 

Si pjesë e projektit që filloi në Shkurt 2020, Dizajni i Detajuar, Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social dhe Dokumentet e Tenderit u përgatitën për rehabilitimin e këtij seksioni hekurudhor 33.5 km të gjatë. Qëllimi i këtij projekti është të kontribuojë në rehabilitimin e Korridorit VIII Hekurudhor Pan-Evropian në territorin e Shqipërisë, duke çuar në përmirësimin e lidhjes dhe sigurisë së transportit, uljen e bllokimeve të trafikut rrugor, uljen e trafikut transit në qytete dhe uljen e ndotjes dhe Gazrat e Shtëpisë së Gjelbër për shkak të emetimeve nga trafiku rrugor. Shpejtësia maksimale e projektimit është 120 km/orë. Katër stacione të reja hekurudhore do të krijohen në Golem, Kavajë, Lekaj, Rrogozhinë dhe një stacion i ri në Plazh, në shërbim të rivierës shqiptare.

 

 

Përveçse është pjesë e Korridorit VIII, ky seksion përbën edhe lidhjen e vetme hekurudhore ndërmjet pjesëve perëndimore dhe lindore të Shqipërisë që lidh Durrësin me Elbasanin dhe Pogradecin. Një linjë dege ofron lidhje me qytetet jugore të Fierit dhe Vlorës. Një linjë tjetër e planifikuar e degëve në Lin do të sigurojë qasje në Maqedoninë e Veriut.

 

Studimi financohet nga Bashkimi Evropian nëpërmjet Kornizës së Investimeve të Ballkanit Perëndimor (WBIF) në bashkëpunim me Bankën Evropiane të Investimeve (EIB) që është gjithashtu institucioni kryesor financiar ndërkombëtar dhe huadhënës potencial për zbatimin e projektit. Studimi i Fizibilitetit për të gjithë linjën hekurudhore dhe këtë seksion specifik është përgatitur nga një grant tjetër i WBIF që kap vlerën prej 0.72 milionë euro.

Rezultatet e studimit u prezantuan në punëtorinë përmbyllëse të projektit që u zhvillua në një takim hibrid (fizik dhe virtual) më 6 tetor 2021 në Tiranë, në Tirana International Hotel. Qëllimi i takimit ishte informimi i të gjithë palëve të interesuara dhe publikut të gjerë për rrugën e realizimit të këtij projekti, buxheti i të cilit është 76 milionë euro.

Erjola Muka, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë: “Transporti hekurudhor është prioritet për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, e cila po përshpejton zhvillimin e sistemit të transportit në Shqipëri (rrugor, hekurudhor dhe detar) për t'u integruar në rrjetin TEN-T. . Vizioni i Shqipërisë është plotësisht në përputhje me prioritetet e Bashkimit Evropian. Ky projekt konsiderohet një prioritet për Qeverinë e Shqipërisë pasi është pjesë e Korridorit VIII dhe do të sigurojë një lidhje me Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë. Pjesa hekurudhore Durrës - Rrogozhinë duhet të azhurnojë statusin e saj nga rrjeti gjithëpërfshirës në atë bazë dhe në këtë mënyrë, të sigurojë financimin e zbatimit të projektit. Për shkak të finalizimit të suksesshëm të Projektimit të Detajuar, ky seksion hekurudhor është tashmë i pjekur për zbatim. Falënderoj EIB si IFI udhëheqëse për mbështetjen e tyre.”

 

Alessandro Bragonzi, Shef i Përfaqësisë Rajonale të EIB: “EIB do të mbështesë në të ardhmen realizimin e projekteve hekurudhore. Qëllimi është që projektet të jenë në përputhje me standardet sociale dhe mjedisore të BE-së dhe të arrijnë ndikime pozitive afatgjata. BEI ka investuar mbi 649 milionë euro për projekte hekurudhore në Ballkanin Perëndimor dhe në mbarë botën, në vitin 2020, më shumë se 4.5 miliardë euro. Falënderoj të gjithë kontribuesit për finalizimin e suksesshëm të këtij projekti. ”

 

Sulka Entela, EUD Albania: “Përgëzoj ekipin dhe institucionet shqiptare për përfundimin me sukses të projektit, i cili është pjesë e sistemit të transportit të Shqipërisë i mbështetur nga BE. E inkurajoj Ministrinë që të vazhdojë me reformën hekurudhore dhe t'i japë prioritet sektorit hekurudhor.”