Rehabilitimi i Rrugës Hekurudhore 10 në Kosovë i financuar nga BE

Bashkimi Evropian përmes Kornizës së Investimeve të Ballkanit Perëndimor (WBIF) financon Asistencën Teknike (AT) për rehabilitimin e pjesës veriore të linjës hekurudhore 10 nga Mitrovica në Leshak në Kosovë. Objektivi kryesor i kësaj AT është të përgatisë Projektin Paraprak dhe të Detajuar për punimet civile dhe sinjalizimin dhe telekomunikacionin dhe elektrifikimin përgjatë seksionit verior të Linjës Hekurudhore 10.

 

BE-ja siguron grantin prej 1.3 milion € për këtë Asistencë Teknike përmes WBIF. Institucioni Financiar Ndërkombëtar Drejtues i Projektit është Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH); dhe me burime të tjera, do të financojë projektin që aktualisht vlerësohet në 95.6 milionë €.

 

Takimi fillestar online për detyrën u mbajt më 26 tetor 2021. Përfituesi u përfaqësua nga Kryeshefi Ekzekutiv i Ndërmarrjes Publike të Infrastrukturës Hekurudhore të Kosovës (INFRAKOS), Zymer Zekaj dhe Udhëheqësi i Njësisë për Implementimin e Projektit, Zijadin Isufi. IFI Udhëheqës, BERZH, u përfaqësua nga Arianit Blakaj, Bankier Kryesor në Zyrën e BERZH-it në Kosovë dhe Gent Myftari, ndërsa Banka Evropiane e Investimeve (EIB) u përfaqësua nga Piers Vickers.

 

Objektivat kryesore të Projektit janë Projektet për rehabilitimin dhe modernizimin e përgjithshëm të kësaj linje, me interes të lartë për Kosovën dhe përfitimin rajonal ekonomik, social dhe mjedisor. Me zhvillimin e këtij Projekti, bizneset dhe industria kosovare do të kenë rritje potenciale dhe lidhje më të mira me Serbinë dhe rajonin e gjerë. Ky projekt është me interes të lartë shoqëror, duke ditur se lidhja, veçanërisht lidhja e transportit, kontribuon në zhvillim duke mundësuar lëvizjen e mallrave, shërbimeve, kapitalit, njerëzve dhe informacionit nëpër vende.

 

 

Zbatimi i projektit pritet të kontribuojë në:

 

• Kapacitete të përmirësuara të transportit;

 

• Rritja e kushteve të sigurisë dhe shpejtësisë së kësaj linje;

 

• Rritja e rritjes ekonomike dhe zhvillimit social;

 

• Zhvillimi i transportit multimodal dhe intramodal në Kosovë dhe më gjerë;

 

• Përfshirja e linjës hekurudhore në Rrjetin Hekurudhor të Integruar Rajonal dhe të BE-së;

 

• Përmirësimi i kushteve për zhvillimin e transportit të udhëtarëve dhe mallrave;

 

• Lehtësimi i lidhjeve tregtare dhe ekonomike me vendet fqinje dhe shtetet anëtare të BE-së;

 

• Infrastruktura e ndërveprueshme hekurudhore si një lidhje ndërmjet vendeve fqinje dhe rajonit më të gjerë.

 

Korridori Orient/East-Med përshkon Kosovën nga veriu në jug në Rrugën 10, nga kufiri me Maqedoninë e Veriut në atë me Serbinë dhe përbën lidhjen e Kosovës me rajonin më të gjerë me hekurudhë. E gjithë pista është në gjendje të keqe, me kufizime serioze strukturore që kufizojnë trafikun në 60 km/h. Rruga 10 është pjesë e zgjerimit të Korridoreve të Rrjetit Kryesor të Rrjetit të Transportit Trans-Evropian (TEN-T) në Ballkanin Perëndimor. Ka një gjatësi totale prej 256 km, prej të cilave 149 km janë në Kosovë.

 

Projekti është identifikuar si një Flagship 2 - Lidhja e Veriut me Jugun, në Planin Ekonomik dhe Investues të Komisionit Evropian për Ballkanin Perëndimor 2021-2027.