EU4Energy: Energetski lideri istočne Evrope  u Briselu unaprijedili vještine u zelenoj tranziciji

Vijeće evropskih energetskih regulatora (CEER), u oviru programa EU4Energy faza II – Promoviranje tranzicije čiste energije u zemljama Istočnog partnerstva, provelo je u Briselu kurs za jačanje kapaciteta o tranziciji čiste energije za profesionalce na visokom nivou.
Tokom dvodnevne obuke, energetski regulatori i kreatori politika iz relevantnih ministarstava naučili su i razmijenili mišljenja o novim izazovima vezanim za implementaciju Paketa čiste energije za sve Evropljane. Oni su, također, istražili načine za ubrzavanje saradnje unutar regiona, uključujući promoviranje usklađivanja nacionalnog zakonodavstva zemalja Istočnog partnerstva sa zahtjevima Evropske unije. Cilj je pomoći u postizanju zajedničkog razumijevanja među predstavnicima zemalja o politici EU, regulatornom okviru i dostupnoj pomoći.
Sesije obuke su omogućile detaljnu analizu faktora koji utiču na debatu o javnoj i regulatornoj politici. Učesnici su, također, razgovarali o načinima prilagođavanja regulatornih okvira promjenama u sektoru uz održavanje sigurnosti ulaganja.
Faza II programa EU4Energy – Promoviranje tranzicije čiste energije u zemljama Istočnog partnerstva, koja traje do decembra 2024., ima za cilj doprinijeti razvoju zdravih zakonodavnih i regulatornih okvira za energetiku, podržati tranziciju regiona na čistu energiju i liberalizaciju energetskih tržišta.
Inicijativu EU4Energy finansira Evropska unija sa ukupnim budžetom od 8,5 miliona eura, a zajednički je provode CEER, Međunarodna agencija za energiju (IEA) i Sekretarijat Energetske zajednice (EnCS).