Vodni resursi u istočnim partnerskim zemljama ostvaruju koristi od cilja EU o nultom zagađenju

Armenija, Azerbejdžan, Gruzija, Moldavija i Ukrajina imaju koristi od podrške EU za bolju zaštitu svojih vodnih resursa, približavajući ih strategiji Zelenog dogovora EU, a posebno njenom cilju „nulte zagađenosti“.
Prirodni ciklus vode je najvažnija usluga ekosistema na planeti. Voda se uzima iz okoliša za sve vrste korištenja (voda za piće, poljoprivreda, industrija, hidroenergija) i vraća se u okoliš, često sa različitim količinama zagađivača.
Izazovi kao što su klimatske promjene, zajedno sa efektima ljudskih aktivnosti, znače da je upravljanje vodnim resursima sve izazovniji zadatak. Kako bi se suočile s ovim izazovima, istočne partnerske zemlje odlučile su slijediti međunarodne standarde i pristupe EU, kao što je Okvirna direktiva o vodama (WFD). Standardi EU predstavljaju glavnu referencu za usmjeravanje napora zemalja istočnih partnera u balansiranju uticaja ljudskih aktivnosti na vodu sa potrebama okoliša.
U okviru Evropske inicijative za vodu Plus (EUWI+), osnove za održivo upravljanje vodama značajno su poboljšane tokom proteklih godina. Novi program, „EU4Environment – voda i podaci“, koji je započeo u februaru ove godine, gradi se na ovim dostignućima za vodu i proširuje tematski fokus kako bi uključio veću dostupnost podataka relevantnih za politike za donosioce odluka i građane.
Praćeni su novi parametri kako bi se povećalo znanje o kvalitetu vode
Dostignuća: U proteklih pet godina, uz podršku Evropske unije, šest laboratorija u zemljama istočnih partnera renovirano je ili renovirano i opremljeno novom opremom za poboljšanje praćenja kvaliteta vode. Pored toga, nabavljeno je oko 400 novih analitičkih instrumenata i pribora za terenski rad i analizu vode u Armeniji, Azerbejdžanu, Gruziji, Moldaviji i Ukrajini. Lokalni stručnjaci su prošli obuku o tehnikama uzorkovanja i hemijskoj analizi, ali io novim holističkim pristupima praćenju rijeka, kao što su biološka analiza, ekološki ili čak hidromorfološki monitoring.
Poboljšanja integriranog upravljanja podacima i nacionalnih informacionih sistema o vodama sada omogućavaju osiguranje transparentnih podataka o statusu i korištenju vodnih resursa. Ukupno je pušteno u rad šest nacionalnih platformi sa online serverima, razvijene su tri nacionalne online tematske baze podataka u Armeniji, Moldaviji i Ukrajini, a 13 interaktivnih mapa omogućava pristup na 270 online web servisa.
Sljedeći koraci: u okviru programa „EU4Environment – Voda i podaci“, zemlje će imati koristi od dalje izgradnje kapaciteta za praćenje njihovih vodnih resursa. Rad na poboljšanju integriranog upravljanja podacima se nastavlja, ovaj put ne samo za vodu već i za zrak, korištenje zemljišta i otpad. Otvoreni podaci i njihova dostupnost većim grupama dionika je još jedan zadatak na kojem treba raditi.
Planovima upravljanja riječnim slivom utvrđen je niz mjera za bolju zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine

Postignuća: u pet zemalja izrađeni su planovi upravljanja riječnim slivovima. Planovi upravljanja riječnim slivovima olakšavaju identifikaciju značajnih pritisaka na vodne resurse i identifikaciju konkretnih mjera koje treba provesti lokalno u riječnom slivu. Ukupno je dorađeno ili razvijeno oko 10 planova, od kojih su dva već usvojena (u Armeniji i Moldaviji). Za izradu ovih planova angažovani su i obučeni lokalni stručnjaci, te su održane konsultacije na lokalnom nivou sa općinama i predstavnicima korisnika vode (domaćina, poljoprivreda, industrija, hidroenergija). Planovi identificiraju ciljane mjere za poboljšanje kvaliteta vode i efikasnog korištenja vode, procjenjuju troškove mjera i daju indikatore za praćenje njihove implementacije u srednjem roku (šest godina). Oko 30 miliona građana (40 posto stanovništva zemalja) na više od 500.000 kilometara kvadratnih (50 posto površine zemalja) ima koristi od novih ili revidiranih planova upravljanja riječnim slivovima. Većina mjera tiče se sanitacije i potrebe za izgradnjom novih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
Sljedeći koraci: U okviru novog programa, partneri će u set predloženih mjera uvesti mjere zaštite od klimatskih promjena i rješenja zasnovana na prirodnim metodama. Između ostalog, Planovi alokacije vode, poseban alat za planiranje koji će odrediti koliko vode može biti uzeto iz podzemnih i površinskih vodnih resursa, uz očuvanje održivosti resursa i vodene sredine, bit će razvijeni u pilot oblastima za neke zemlje.

O EU4Environment – Vodni resursi i podaci o okolišu  

Aktivnosti Programa grupisane su oko dva specifična cilja: 1) da podrži održivije korištenje vodnih resursa i 2) da poboljša korištenje pouzdanih podataka o okolišu i njihovu dostupnost kreatorima politika i građanima. Realizuje ga pet partnerskih organizacija: Agencija za životnu sredinu Austrije (UBA), Austrijska razvojna agencija (ADA), Međunarodna kancelarija za vode (OiEau) (Francuska), Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE). Akciju sufinansiraju Evropska unija, Austrijska saradnja za razvoj i francuska agencija za vode Artois-Picardie na osnovu budžeta od 12,75 miliona eura (12 miliona eura doprinosa EU). Period implementacije je 2021-2024.