09.03.2023.

USAID është partner me UNDP-në për të rritur qëndrueshmërinë e komuniteteve shqiptare

Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar në Shqipëri (USAID/Shqipëri) ka partneritet me Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) për të forcuar qëndrueshmërinë e komuniteteve të margjinalizuara përmes një projekti të ri: Përmirësimi i Qëndrueshmërisë së Komunitetit (ICR).
 
ICR është një projekt trevjeçar, i cili do të krijojë një model mbështetjeje për komunitetet e margjinalizuara në Shqipëri të prekura nga përjashtimi, diskriminimi, konflikti ose abuzimi. PCN do të rrisë qëndrueshmërinë e të gjithë njerëzve në Shqipëri duke siguruar që ata që janë më të pashërbyer të marrin mbështetjen që u nevojitet.
 
Projekti do të zbatohet në Durrës, Lezhë dhe Kurbin. PCN do të mbështesë organet e qeverisjes vendore për të ofruar shërbime sociale të integruara, duke përfshirë aksesin në drejtësi, kujdes shëndetësor, arsim dhe mbrojtje sociale. Pushtetet vendore do të punojnë si pjesë e një ekipi koheziv në partneritet me organizatat e shoqërisë civile dhe do të pilotojnë një model për shërbimet e integruara të kujdesit social, i cili mund të përsëritet.
 
Mischere Kawas, Shef i USAID/Shqipëri, theksoi fokusin e ICR:
 
“Prioriteti ynë është të mbrojmë të drejtat dhe sigurinë e komuniteteve më të rrezikuara nga të çarat: atyre të prekura nga konflikti, diskriminimi dhe abuzimi. Kjo është në qendër të projektit Përmirësimi i Qëndrueshmërisë së Komunitetit. Nëpërmjet bashkëpunimit të ngushtë me institucionet vendase shqiptare, USAID dhe partneri ynë PNUD do të heqin barrierat për aksesin në shërbime dhe do të krijojnë një sistem të integruar dhe të qëndrueshëm mbështetjeje – në mënyrë që askush në Shqipëri të mos mbetet pas”.
 
Projekti gjithashtu do të forcojë mekanizmat vendorë të parandalimit dhe mbrojtjes me fokus të veçantë tek gratë dhe vajzat që janë të ndikuara nga dhuna. Për më tepër, grupet e margjinalizuara do të rrisin rrjetet e tyre të mbështetjes së kolegëve për të ndarë praktikat më të mira dhe për të mbështetur njëri-tjetrin. Gjithashtu, nëpërmjet angazhimit autentik mediatik nga anëtarët e këtyre komuniteteve të margjinalizuara, të gjithë qytetarët e Durrësit, Lezhës dhe Kurbinit do të mësojnë për ndikimin pozitiv të platformës së integruar të shërbimeve sociale në komunitetet e tyre.
 
Monica Merino, Përfaqësuesja e Përhershme e PNUD në Shqipëri, tha:
 
“Jemi të lumtur për këtë partneritet të ri me USAID-in për të çuar më tej përfshirjen sociale, axhendën e barazisë gjinore në Shqipëri. PNUD-i në Shqipëri është i përkushtuar të punojë me partnerë kombëtarë dhe lokalë për të promovuar kohezionin social dhe për të forcuar sistemet e mbrojtjes sociale, si dhe për të konsoliduar mekanizmat institucionalë dhe shërbimet e integruara sociale sipas nevojave të grave dhe burrave vulnerabël.
 
PCN do të zbatohet në partneritet me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, qeveritë lokale, aktorët jopublikë, OSHC-të lokale, partnerët ndërkombëtarë të zhvillimit dhe mediat.
 
Gjatë tre viteve të ardhshme, PCN-ja do të japë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e komuniteteve gjithëpërfshirëse dhe elastike në Shqipëri.
 
Ky projekt u mundësua përmes mbështetjes bujare të popullit amerikan përmes USAID-it.