Unapređenje slobode izražavanja i slobode medija na Zapadnom Balkanu

Promoviranje slobode izražavanja i slobode medija u skladu sa evropskim standardima je neophodnost za sve korisnike sa Zapadnog Balkana u njihovim naporima da ispoštuju standarde Vijeća Evrope i acquis Evropske unije u okviru procesa proširenja, jedan je od strateških ciljeva programa Horizontal Facility II kojeg provodi Vijeće Evrope u saradnji sa partnerima u zemljama Zapadnog Balkana.

 

Na Kosovu* je uz podršku ovog Programa organizirana dvodnevna aktivnost izgradnje kapaciteta za osoblje Nezavisne komisije za medije za praćenje općinskih izbornih kampanja u audiovizuelnim medijima. Ove sesije imale su za cilj da se osoblje Odjeljenja za praćenje i analizu i pravna pitanja u Nezavisnoj komisiji za medije osposobe dodatnim znanjem i informacijama o domaćim pravnim standardima u oblasti praćenja izbora i alatima za obavljanje svojih dužnosti i odgovornosti.

 

U Bosni i Hercegovini pokrenut je prvi online kurs za pravne profesionalce o temi „Zaštita novinara“ za domaće sudije i tužioce, u sklopu Platforme za edukaciju o ljudskim pravima za pravne stručnjake (HELP). Kurs pomaže relevantnim profesionalcima da steknu sveobuhvatan pregled evropskih standarda u pogledu zaštite novinara, kao i domaće sudske prakse, što bi doprinijelo uspješnijoj i dosljednijoj primjeni člana 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima u njihovoj svakodnevni rad.

U Sarajevu je organiziran još jedan značajan interprofesionalni seminar sa novinarima u saradnji sa Udruženjem novinara "BH novinari", sa ciljem da se tretiraju važna pitanja u vezi ravnoteže između prava na privatnost i prava na slobodu izražavanja. Bosna i Hercegovina i Hrvatska podijelile su svoja iskustva i podsjetile na važnost istraživačkog novinarstva za jačanje demokratije u svakom društvu.

 

U Albaniji, pozivajući se na broj offline i online prijetnji i napada na novinare i druge medijske profesionalce tokom godina, program ima za cilj podstaknuti otvorenu debatu o tome kako osigurati bolju sigurnost i zaštitu novinara u skladu sa evropskim standardima. Javna rasprava o temi “Sigurnost i zaštita novinara: promocija standarda i rješavanje zajedničkih izazova” održana u Tirani okupila je istaknute novinare, članove parlamenta, visoke predstavnike pravosuđa, agencija za provođenje zakona, tijela za ravnopravnost i predstavnike civilnog društva kako bi razgovarali o ključnim izazovima koji se tiču zaštite novinara i važnih garancija za njihov rad.

 

Pored toga, u decembru, prepoznajući potrebu albanskih pravnih stručnjaka da razjasne ključna pitanja u vezi sa opsegom i granicama slobode izražavanja na internetu, u Korči su organizovane dvije radionice pod nazivom „Sloboda izražavanja na internetu i zaštita ugleda primjenom standarda ECtHR-a“. Tokom dvodnevnih radionica, albanski advokati, sudije i tužitelji razgovarali su o standardima Evropskog suda za ljudska prava koji se odnose na zaštitu ugleda sa fokusom na online medije.

 

U Crnoj Gori, uporedo sa podrškom tekućim reformama medijskog zakonodavstva i politike, djelovanjem programa Horizontal Facility II na terenu, ojačana je saradnja sa medijskim udruženjima. Seminar sa Udruženjem profesionalnih novinara pod nazivom „Sloboda izražavanja: odnosi medija i pravosuđa“ okupio je ključne novinare, predstavnike pravosuđa i policije zadužene za komunikaciju sa medijima. Cilj događaja bio je unapređenje saradnje i načina na koji se važne pravosudne teme saopćavaju široj javnosti.

 

U Srbiji je u saradnji sa Programom Vijeća Evrope HELP započela implementacija online kurseva „Sloboda izražavanja“ i „Zaštita i sigurnost novinara“ za sudije i tužioce. Online kursevi imaju za cilj podržati pravne stručnjake, ali i druge relevantne profesionalce u razumijevanju evropskih standarda koji se tiču slobode izražavanja i zaštite novinara.

 

U Sjevernoj Makedoniji, na programsku inicijativu I u saradnji sa Udruženjem novinara Makedonije (AJM), interprofesionalni webinar sa novinarima i predstavnicima parlamenta (MP) na kojem se razgovara o međusobnoj saradnji za veću odgovornost i transparentnost Skupštine Sjeverne Makedonije. Ovaj događaj bio je nastavak najnovijeg dokumenta o politici, koji su pripremila dva stručnjaka iz novinarskog sektora, ocjenjujući trenutno stanje u saradnji između parlamentaraca i novinara.