IAEA odobrila CG dva projekta za realizaciju u ciklusu 2022-2023.godina

Bord Guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), na sjednici održanoj krajem novembra 2021. godine, usvojio je Program tehničke saradnje 2022-2023. godina, u kome se nalaze i dva odobrena projekta za Crnu Goru.

U kategoriji „nacionalni projekti“ odobrena su sljedeća dva projekta:

MNE9007„Izgradnja kapaciteta za dijagnostiku i tretman pacijenata sa malignim bolestima“ (eng: Building Capacity for the Diagnosis and Treatment of Cancer Patients) u ukupnoj vrijednosti od 176.820,00 EUR i

 „MNE 5005 „Jačanje kapaciteta nacionalne veterinarske laboratorije za detekciju opasnih virusnih bolesti“ (eng: Enhancing Capacity of the National Veterinary Laboratory for Detection of Highly Contagious Animal Diseases) u ukupnoj vrijednosti od 216.461,00 EUR.

Institucije-nosioci projekata u Crnoj Gori su Klinički centar Crne Gore i Specijalistička veterinarska laboratorija.

Praktična implementacija počinje 01. januara 2022. godine a završava se 31.decembra 2023. godine.

Podsjećamo da je predloženi Program saradnje Crne Gore sa IAEA, za period 2022-2023. godina baziran na prioritetima sadržanim u Okvirnom programu za saradnju Crne Gore i Agencije u Beču. U dosadašnjoj saradnji Crne Gore i IAEA fokus je stavljan na podršku u oblasti zdravstva (dijagnostička radiologija i onkologija), poljoprivrede (bezbjednost hrane) te na podršku razvoju funkcionalnog nacionalnog sistema u oblasti zaštite od zračenja. Ukupna vrijednost odobrenih projekata za period 2007-2021. godina iznosi preko 4 miliona EUR.