EU4Environment: EU pokreće novi regionalni program o vodnim resursima i podacima o okolišu

EU 9. februara pokrenut je novi regionalni program koji ima za cilj zeleni oporavak nakon COVID-19 za Istočno partnerstvo – „EU4Environment – Vodni resursi i podaci o okolišu“. Prvi sastanak predstavnika regije održat će se u online formatu i nakon toga će uslijediti niz nacionalnih sastanaka sa predstavnicima svake zemlje učesnice.

 

Novi program će doprinijeti dugoročnoj otpornosti zemalja Istočnog partnerstva na okoliš, klimu, kai i socioekonomsku otpornost. Program ima za cilj poboljšanje zdravlja i blagostanja ljudi, kao i postizanje ciljeva održivog razvoja (SDG) u Armeniji, Azerbejdžanu, Bjelorusiji, Gruziji, Moldaviji i Ukrajini.

 

„EU4Environment – vodni resursi i podaci o okolišu“ se nadograđuje na uspjeh prethodnih programa kao što su Evropska inicijativa za vodu Plus (EUWI+) i Zajednički informacioni sistem o životnoj sredini, faza II (ENI SEIS II East).

EUWI+ projekat je pomogao zemljama da implementiraju svoje postojeće sporazume sa EU ili da postepeno usvoje prakse upravljanja vodama EU tamo gdje formalni sporazumi nisu na snazi. U okviru EUWI+, oko 30 miliona građana (40 posto stanovništva) na preko 500.000 km metara kvadratnih (50 posto teritorije) imalo je koristi od 11 novih ili revidiranih planova upravljanja riječnim slivovima, alata za planiranje koji pomaže u zaštiti vodnih resursa i sistemskim uređenjem vodosnabdijevanja.

Projekat ENI SEIS II East podržao je implementaciju principa i praksi Zajedničkog informacionog sistema o životnoj sredini (SEIS) kako bi se ojačalo praćenje, prikupljanje I dostavljanje ekoloških podataka, indikatora i izvještaja o procjeni biodiverziteta, vode, zemljišta, otpada i zraka.

Trajanje projekta „EU4Environment – Vodni resursi i podaci o okolišu“ je tri godine, započet je 2021, a trajat će do 2024. godine. Ukupan budžet projekta je 12,75 miliona eura, od čega je doprinos EU 12 miliona eura.

Kao neki od ciljeva projekta u oblasti upravljanja vodama navedeni su podrška održivijoj upotrebi slatkih voda te jačanje resursa kroz poboljšanje politike voda I prakse i pomoći u smanjenjenju štetnog uticaja djelovanja čovjeka na kvalitet vode i ekosistema. Osiguranje poboljšanja i veće dostupnosti statističkih podataka u zemljama regiona, na onsovu kojih bi se donosile kvalitetne odluke.

Program ima za cilj poboljšanje dobrobiti ljudi u zemljama istočnih partnera EU omogućavajući im zelenu transformaciju u skladu sa evropskim zelenim

dogovorom i ciljevima održivog razvoja (SDG).

Aktivnosti programa bit će grupisane oko dva specifična cilja, otpornost na okoliš i klimu i promocija pravednih i inkluzivnih društava su među ključnim

ciljevima Istočnog partnerstva (EaP) nakon 2020. Uključuje ambiciozne ciljeve vezane za bolji zrak i kvalitet vode.

Dalekosežni ekonomski i investicioni plan će podržavati ovu agendu, s ciljem mobiliziranja 17 milijardi eura investicijama. Program će vam pomoći ubrzanju ulaganja u projekte koji smanjuju zagađenje. Program je dio Europske timske inicijative o vodi i nultom zagađenju, koji ima za cilj kretanje ka okruženju bez toksičnosti za sve građane.