BERZH, BE dhe ProCredit Bank mbështesin bizneset e vogla në Shqipëri

Stimulim shtesë për kthimin e parave të financuara nga BE për NVM-të me vlerë 15 për qind të shumës së kredisë
Mbështetja e një ekonomie konkurruese dhe të gjelbër në Shqipëri
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (SME) në Shqipëri do të përfitojnë nga financimi i ri i ofruar nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), të bashkëfinancuar nga grante nxitëse nga Bashkimi Evropian (BE).

Banka po jep një kredi prej 3 milionë eurosh për ProCredit Bank në Shqipëri dhe BE-ja po jep 450,000 euro grante nxitëse për të mbështetur investimet e sipërmarrjeve vendase që synojnë rritjen e konkurrencës. Më shumë se gjysma e shumës totale të kredisë do të financojë investime në teknologjinë e gjelbër dhe efiçencën e energjisë.

Huaja do të përmirësojë disponueshmërinë e financimit për NVM-të dhe do t'i mbështesë ato në mjedisin aktual ekonomik pasi ato përballen me kosto në rritje. NVM-të do të jenë në gjendje të aplikojnë për fonde për të investuar në një përmirësim ose zgjerim të objekteve të tyre të prodhimit, pajisjeve dhe operacioneve të reja. Ndërmarrjet do të kenë gjithashtu mundësinë të investojnë në arritjen e standardeve të BE-së në fushën e mbrojtjes së mjedisit, sigurisë së punëtorëve dhe cilësisë dhe sigurisë së produkteve, duke i ndihmuar ato të bëhen më konkurruese.

NVM-të pjesëmarrëse kanë të drejtë për një stimul granti ekuivalent me 15 për qind të shumës së kredisë.

Transaksioni është pjesë e Programit për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së SME-ve në Ballkanin Perëndimor, i cili bashkëfinancohet nga BE. Nisma fokusohet në përmirësimin e standardeve të funksionimit dhe produkteve të kompanive të vogla, në mënyrë që ato të mund të konkurrojnë në nivel lokal dhe në tregun e BE-së.

Shefja e Delegacionit të BE-së në Shqipëri, Ambasadorja Christiane Hohmann e sheh nismën si një mundësi të shkëlqyer për SME-të vendase që të rriten dhe të lënë shenjën e tyre dalluese në një treg rajonal. “Le të sigurojmë që këto fonde të arrijnë ato kompani që demonstrojnë vlera thelbësore evropiane në respektimin e sigurisë së punëtorëve, standardeve të cilësisë dhe mbrojtjes së mjedisit. Duke marrë parasysh situatën aktuale ekonomike globale, ne besojmë fuqimisht se një nxitje prej 15 për qind mund të bëjë një ndryshim”, deklaroi ambasadori Hohmann.

Ekaterina Solovova, Kryetare e BERZH-it në Shqipëri, tha: “Mbështetja e SME-ve nëpërmjet bashkëpunimit tonë me bankat vendase është një nga prioritetet e BERZH-it në Shqipëri. Ne jemi të kënaqur të ndërtojmë partneritetin tashmë të suksesshëm midis BERZH dhe ProCredit dhe në këtë mënyrë të forcojmë konkurrencën e NVM-ve lokale, të rrisim aksesin e tyre në financa dhe të promovojmë investimet e tyre në teknologjitë e gjelbra dhe efikasitetin e energjisë.”

“Qëndrueshmëria është një element i rëndësishëm i strategjisë sonë të biznesit. Ne jemi të përkushtuar të mbështesim dhe stimulojmë klientët tanë të SME-ve që janë të gatshëm të angazhohen në investime të gjelbra. Në këtë mënyrë ne kontribuojmë në objektivin tonë të përgjithshëm për të promovuar zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe kemi një ndikim pozitiv mjedisor dhe social”, shpjegoi menaxhmenti i ProCredit Bank Albania.

Deri më sot, BERZH ka angazhuar pothuajse 1.9 miliardë euro për projekte në Shqipëri.