14.01.2024.

 4 milion USD i zotuar për Fondin Shqiptar të Përshpejtimit të SDG nga Suedia për të forcuar më tej praktikat e qëndrueshme të biznesit dhe për të rritur ndërgjegjësimin për SDG-të brenda sektorit privat

4 milion USD i zotuar për Fondin Shqiptar të Përshpejtimit të SDG nga Suedia për të forcuar më tej praktikat e qëndrueshme të biznesit dhe për të rritur ndërgjegjësimin për SDG-të brenda sektorit privat
 
Një shtesë prej 4 milion dollarësh është konfirmuar se do t'i shtohet Fondit Shqiptar të Përshpejtimit të SDG, me angazhim për të inkurajuar praktikat e qëndrueshme të biznesit dhe për të rritur ndërgjegjësimin për SDG-të brenda sektorit privat në Shqipëri.
 
Ndërsa vendi shtyn drejt Bashkimit Evropian dhe përpiqet të përafrohet me standardet dhe acquis të BE-së, rritja e ndërgjegjësimit dhe zbatimi i praktikave të qëndrueshme të biznesit midis kompanive është thelbësor në nxitjen e rritjes ekonomike të vendit.
 
Rezultati pozitiv i këtij investimi është përafrimi më i mirë i biznesit me standardet e BE-së dhe prodhimi i mallrave cilësore të përshtatshme për eksport në tregjet e BE-së, krijimi i vendeve të punës të denjë që ndihmojnë në reduktimin e faktorëve shtytës në migrim dhe duke ndihmuar në adresimin e mungesës së fuqisë punëtore, dhe pozicionim më të mirë të biznesit për të përmbushur mundësitë e kërkesës në rritje. Futja e praktikave të qëndrueshme të biznesit nënkupton gjithashtu përdorim më efikas të burimeve, ulje të niveleve të ndotjes dhe dëmtim mjedisor. Të gjithë këta janë faktorë kyç për një mjedis më të shëndetshëm, miqësor ndaj klimës dhe të jetueshëm.
 
Fondet e zotuara nga Qeveria e Suedisë do të shpërndahen në fazën e dytë të Partneriteteve të Biznesit dhe Zgjidhjeve për SDG-të – një program i përbashkët i OKB-së në Shqipëri gjatë viteve 2024-2027 dhe do të shpërblejë dhe mbështesë bizneset shqiptare për të përfshirë SDG-të në modelet e tyre të biznesit, me synimi fillestar në sektorët kyç të agrobiznesit dhe turizmit dhe industrisë së tekstilit, veshjeve, lëkurës dhe këpucëve. Këta janë sektorë të ekonomisë ku dominojnë sipërmarrjet e vogla dhe të mesme, shumë gra janë të punësuara dhe ku qeveria i jep përparësi rritjes së performancës ekonomike dhe punësimit në Shqipëri. Puna në këtë fushë përputhet plotësisht me rezultatet përfundimtare të kërkuara në Prioritetin Strategjik B të Kornizës së Bashkëpunimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm të OKB-së 2022 – 2026 në ndjekjen e rritjes ekonomike të qëndrueshme, elastike dhe të gjelbër dhe menaxhimit të burimeve.
Duke u mbështetur në aktivitetet dhe mësimet e nxjerra nga faza e parë e Programit, faza II vendos një fokus të fortë në zhvillimin e zinxhirit të vlerës duke shfrytëzuar përvojën teknike dhe kompetencat thelbësore të UNDP, ILO, UNIDO dhe FAO. FAO dhe UNDP do të punojnë kryesisht me Ndërmarrjet Mikro dhe të Vogla në sektorin e bujqësisë, ndërsa ILO dhe UNIDO do të punojnë gjithashtu me ndërmarrje të mesme dhe të mëdha si fabrikat dhe prodhuesit. Së bashku, programi do të funksionojë gjithashtu në od mënyrë strategjike përmes fushatave të komunikimit, ngjarjeve të synuara dhe çmimeve të pionierëve të SDG-së, për të përhapur ndërgjegjësimin mbi SDG-të dhe praktikat e qëndrueshme duke ndërmjetësuar me politikëbërësit, si dhe ndërtimin e lidhjeve dhe lidhjeve me ekspertizën nga kompanitë, universitetet dhe institucionet suedeze.
 
Fondi Shqiptar i Përshpejtimit të SDG vepron si një lehtësues, duke përmirësuar bashkëpunimin ndërmjet donatorëve dhe agjencive të OKB-së. Për më tepër, ai ofron një rrugë për kontribuuesit më të vegjël për të marrë pjesë në projekte më të gjera, duke përforcuar kështu ndikimet zhvillimore.
 
Fondi Shqiptar i Përshpejtimit të SDG është një mjet kyç për ofrimin e programit të përbashkët të OKB-së në Shqipëri. Themeluar në vitin 2007, që atëherë pesëmbëdhjetë partnerë, përfshirë Qeverinë e Shqipërisë kanë kontribuar më shumë se 75 milionë dollarë në Fond. Me fokus, pas tërmetit të vitit 2019 dhe pandemisë në mbështetjen e ndërhyrjeve të përbashkëta të agjencisë së OKB-së në përgjigjen ndaj krizave dhe punën e vazhdueshme për nxitjen e ndryshimeve në ligje, politika dhe praktika për të siguruar që askush të mos mbetet pas dhe t'i jepet fund dhunës ndaj grave. Fondi ka qenë gjithashtu instrumental në rritjen e shtrirjes strategjike dhe përpjekjeve të bashkërenduara të OKB-së për përshpejtimin e SDG dhe ka pasur rezultate të përhapura dhe të prekshme në përputhje me Kornizën e Bashkëpunimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm të OKB-së