EU podržava Srbiju da izradi Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan (INEKP)

Evropska unija nastavlja da daje podršku Republici Srbiji da razvije kapacitete za energetsko planiranje i ispuni preuzete obaveze u skladu sa Ugovorom o Energetskoj zajednici. U toku je izrada Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Srbije od 2021. do 2030. godine sa vizijom do 2050. godine (INEKP) u okviru projekta IPA koji sprovode LDK Consultants SA i Center of Renewable Energy Sources and Saving (CRES).

Ukratko o projektu i zašto je važan

Poznato je da je u okviru EU već uspostavljen jasan pravno obavezujući okvir za postizanje ciljeva Pariskog sporazuma iz 2015. godine, a uspostavljeni su i ambiciozni ciljevi za 2030. godinu u pogledu obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i emisija gasova sa efektom staklene bašte. Slično državama članicama EU, ugovorne strane Energetske zajednice, u koje spada i Republika Srbija, u obavezi su da prate navedene oblasti i da izveštavaju o njima. Energetska zajednica (EZ) je usvojila Preporuku 2018/01/MC-EnC o izradi INEKP-a, što predstavlja obavezu svake od njenih ugovornih strana.

U skladu sa obavezama iz Ugovora o Energetskoj zajednici, kao i Sofijskom deklaracijom o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan, u toku je izrada Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Srbije za period od 2021. do 2030. godine sa vizijom do 2050. godine (INEKP), koja se sprovodi u okviru IPA projekta „Dalji razvoj kapaciteta za energetsko planiranje”. Ovaj projekat je finansiran u celini sredstvima Evropske unije, a sprovodi ga konzorcijum iz Grčke, koji predvodi LDK Consultants SA u saradnji sa Center for Renewable Energy Sources and Saving (CRES).

Pet dimenzija Uredbe o upravljanju Energetske unije

INEKP bi trebalo da pruži prikaz postojećeg stanja, ključnih politika i odgovarajućih mera za sagledavanje pet dimenzija Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju Energetske unije i delovanjem u području klime:

  • Dekarbonizacija (emisije gasova sa efektom staklene bašte i obnovljiva energija)
  • Energetska efikasnost
  • Energetska sigurnost
  • Unutrašnje energetsko tržište
  • Istraživanje, inovacije i konkurentnost

Dimenzije NEKP

Pet dimenzija Energetske unije

Široka zastupljenost zainteresovanih strana u Radnoj grupi projekta

Radna grupa angažovana na izradi ovog dokumenta je operativna i sastoji se od 19 nacionalnih institucionalnih aktera sa ukupno 83 predstavnika, kao i 3 organizacije civilnog društva, koji daju značajan doprinos putem efikasne saradnje članova, aktivnog učešća na više od 30 sastanaka, dostavljanja podataka za sve projektne aktivnosti i analize rezultata modeliranja u postupku izrade nacrta.

Pored rada članova Radne grupe, Ministarstvo rudarstva i energetike je sprovodilo proces prikupljanja mišljenja raznih obrazovnih institucija, naučnih instituta i udruženja o posebnim temama, u skladu sa njihovim kompetencijama i relevantnošću.

Kapacitet za modeliranja zasnovan na postojećem modelu SEMS

Kapacitet za modeliranje je razvijen na osnovu postojećeg Sistema energetskog modeliranja Srbije (SEMS), koji je nastao u okviru prethodnog projekta: „Razvoj kapaciteta za energetsko planiranje” (IPA 2013) koji je takođe sprovelo Ministarstvo rudarstva i energetike i isti tim konsultanata, a finansirala Evropska unija.

U okviru projekta „Dalji razvoj kapaciteta za energetsko planiranje” planirano je da se model SEMS dodatno kalibrira ažuriranim podacima, i dopuni sa dva dodatna alata: alatom za makroekonomske analize (zasnovanim na MANAGE) i alatom za visoki stepen učešća OIE (zasnovanim na ANTARES-u) za analizu mogućnosti uključivanja velike količine obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sistem. Ova tri alata za modeliranje značajno unapređuju proces planiranja u oblasti energetike i klime.

Trideset i tri radna scenarija sa projekcijama u oblasti energetike i klime u Srbiji

U procesu izrade INEKP-a pripremljena su 33 radna scenarija sa projekcijama u oblasti energetike i klime za Srbiju do 2030. sa projekcijama do 2050. godine u cilju adekvatne analize raznih opcija razvoja energetskog sektora. Na osnovu ovih radnih scenarija definisaće se nekoliko relevantnih opcija za dalju analizu i sagledavanje mogućnosti i načina usklađivanja sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan i najnovijim paketom EU „Fit for 55“.

U okviru procesa izrade INEKP-a sprovode se konsultacije sa članovima Radne grupe, kao i sa drugim zainteresovanim stranama. U proces konsultacija uključena je i Energetska zajednica, a Sekretarijatu EZ-a je dostavljen nacrt nekoliko poglavlja na stručnu reviziju, kao i preliminarni rezultati modeliranja.

U okviru rada na INEKP-u poseban izazov predstavlja definisanje novih ciljeva u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte za 2030. sa vizijom do 2050. godine.

Potrebno je definisati onaj optimalni energetski miks energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, sigurnosti snabdevanja i energetskog siromaštva koji će definisati brzinu procesa dekarbonizacije odnosno energetske tranzicije.

Sledeći koraci na projektu

U narednom periodu će biti pripremljen kompletan nacrt INEKP-a, koji će biti predstavljen na javnim konsultacijama, koje će prema planu i očekivanjima biti organizovane početkom 2022. godine.

Nakon izrade INEKP-a, u okviru drugog dela projekta, planirano je održavanje sveobuhvatnog programa obuke za dalji razvoj kapaciteta za planiranje u oblasti energetike i klime, kako bi Srbija ispunila svoje obaveze u skladu sa preporukom koju je usvojila EZ.

Očekuje se da će ova aktivnost dodatno unaprediti znanja svih relevantnih učesnika projekta kao i kapacitete Ministarstva rudarstva i energetike u pogledu strateškog planiranja, te da će obezbediti interne alate za planiranje u oblasti energetike u klime.

U procesu pristupanja Republike Srbije EU, Srbija radi na prenošenju zakonodavstva EU, kao i na implementaciji svih propisa, čime svoj energetski sistem prilagođava Evropskoj uniji. Kako bi proces pristupanja u ovoj oblasti bio sproveden efikasno i delotvorno, Evropska unija od 2000. godine Srbiji pruža podršku, koja je dostigla vrednost od više od 830 miliona evra.